Thursday

TUGASAN PROJEK DPLI


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : DPLI BM/SEJARAH

NAMA :
   
TAJUK KURSUS : SJP 2203M

SEMESTER : 03

 
TARIKH MULA : 22 JULAI 2012

TARIKH HANTAR : 30 OGOS 2012

I.             Hasil Pembelajaran Kursus

1.    Menganalisis kandungan mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
2.    Mengintegrasikan kemahiran pedagogi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
3.    Mengaplikasikan kemahiran merancang persediaan mengajar.
4.    Menganalisis  isu-isu terkini  dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.
5.   Membuat refleksi  dalam pengajaran mikro dan makro.


ll.            Objektif Projek

1.    Mengaplikasikan kemahiran berfikir dan kecerdasan pelbagai dalam Pendidikan Sejarah
2.    Mengaplikasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan  aplikasi pedagogi dalam   
      mata pelajaran Sejarah


lll.           Tugasan Projek (100%)
                Sebagai seorang pelajar kursus DPLI minor sejarah, anda didedahkan dengan pelbagai
maklumat mengenai pedagogi pendidikan sejarah, melalui penggunaan bahan bantu mengajar yang dibina sendiri mengikut kreativiti anda, menginterpretasikan ilmu melalui pengajaran mikro.  Aspek ini bertujuan untuk memberi pendedahan terhadap ilmu-ilmu pedagogi terkini.

1.    Rancangan Pelajaran Harian
·         Bina dan huraikan mengenai kreativi dalam aplikasi pedagogi yang anda pilih dalam bentuk rancangan pelajaran harian


2.   Alat Bantu Mengajar
·         Menghasilkan alat bantu mengajar dengan kreatif untuk menyokong P&P
3.    Pengajaran Mikro
·         Membuat pengajaran mikro dengan berbantukan alat bantu mengajar secara kreatif dan menarik

lv.           Panduan Pelaksanaan Projek

1.            Tugasan ini adalah secara berkumpulan
2.            Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
3.            Merancang Pengajaran mikro secara kreatif
3.            Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
                3.1          Muka depan hendaklah mengikut templet terkini
                3.2          Fon Arial
                3.3          Saiz huruf 12
                3.4          Langkau 1.5 baris
                3.5          Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
                3.6          Lampiran adalah wajib
                3.7          Penggunaan dalam Bahasa Melayu
4.            Panjang tugasan antara 2000 hingga 2500 perkataan atau tidak melebih 10 muka surat
                (termasuk persembahan visual.
5.            Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan
6.            Amalan plagiat tidak dibenarkan
7.            Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan
8.            Tugasan ini membawa markah 100%

V.            Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1.            Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci
2.            Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut:
                a.            Pemerolehan bahan dapat mengupas isi kandungan dengan baik
b.            pameran bahan yang menarik dan mengambarkan cerita yang mudah difahami
                c.             Implikasi bahan yang dihasilkan melalui kreativiti
                d.            Rumusan/Cadangan dan menjawab persoalan tugasan
3.            Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan
4.            Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah
5.            Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren
6.            Penulisan esei harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada
                kesalahan ejaan dan kematangan hujah
7.            Rujukan perlulah dan pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-
                kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak yang lain)

TUGASAN PROJEK SJH 1107


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : PPISMP

NAMA :
   
TAJUK KURSUS : SJH 1107 SEJARAH MALAYSIA MODEN (1945-1969

SEMESTER : 03

 
TARIKH MULA : 22 JULAI 2012

TARIKH HANTAR : 30 OGOS 2012

I.             Hasil Pembelajaran Kursus

1.            Menjelaskan perjuangan dan cabaran dalam pembentukan asas pembinaan negara bangsa
2.            Mengaplikasi sejarah pendidikan negara dalam bentuk kronologi
3.            Mengaplikasi konsep sejarah dalam bentuk penceritaan yang jelas
4.            Merancang dan melaksanakan pameran sejarah atau asas pembinaan negara bangsa Malaysia
5.            Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber mengikut idea atau pandangan pelajar
               Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2 dan 4

ll.            Objektif Projek

1.            Mengaplikasikan kemahiran berfikir dan kecerdasan pelbagai dalam Pendidikan Sejarah
2.            Membuat dan menggunakan bahan, maklumat yang ada dalam bentuk pameran


lll.           Tugasan Projek (100%)
                Sebagai seorang pelajar kursus PPISMP minor sejarah, anda didedahkan dengan pelbagai
maklumat mengenai sejarah pendidikan negara, melalui penggunaan bahan dan maklumat tersebut anda boleh menginterpreatsi ilmu melalui pameran bahan-bahan.  Aspek ini bertujuan untuk memberi pendedahan terhadap histrografi sejarah.

1.    menghasilkan ruang pameran
·         Galeri warisan
·         Mempamerkan kreativiti dari segi pameran bahan dan kronologi

2.    penghasilan Buku Skrap
·         Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa menghasilkan ruang pameran
               Pengetahuan baharu yang tercapai

lv.           Panduan Pelaksanaan Projek

1.            Tugasan ini adalah secara berkumpulan
2.            Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
3.            Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
                3.1          Muka depan hendaklah mengikut templet terkini
                3.2          Fon Arial
                3.3          Saiz huruf 12
                3.4          Langkau 1.5 baris
                3.5          Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
                3.6          Lampiran adalah wajib
                3.7          Penggunaan dalam Bahasa Melayu
4.            Panjang tugasan antara 2000 hingga 2500 perkataan atau tidak melebih 10 muka surat
                (termasuk persembahan visual.
5.            Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan
6.            Amalan plagiat tidak dibenarkan
7.            Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan
8.            Tugasan ini membawa markah 100%

V.            Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1.            Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci
2.            Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut:
                a.            Pemerolehan bahan dapat mengupas isi kandungan dengan baik
b.            pameran bahan yang menarik dan mengambarkan cerita yang mudah difahami
                c.             Implikasi bahan yang dihasilkan melalui kreativiti
                d.            Rumusan/Cadangan dan menjawab persoalan tugasan
3.            Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan
4.            Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan ilmiah
5.            Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren
6.            Penulisan esei harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada
                kesalahan ejaan dan kematangan hujah
7.            Rujukan perlulah dan pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-
                kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak yang lain)Experiencial Activity Planner

Experiencial Activity Planner