Thursday

NOTA SEJARAH SOSIAL MALAYSIA


LATAR BELAKANG PENDUDUK PRIBUMI  SEMENANJUNG

¨              Terdiri daripada orang Melayu dan Orang Asli.
¨              Orang Melayu mendiami negara ini sejak 2500 s.m.
¨              Orang Asli terdiri daripada orang Melayu Asli (Jakun, Temuan, Semelai & Orang Laut)
¨              Kelompok Orang Asli lain (Negrito, Sakai dan Senoi)

  BUMIPUTERA SARAWAK

¨              Terdiri daripada kaum Iban, Dayak Darat, Malanau, Melayu dan golongan pribumi yang lain seperti Kenyah, Kayan, Kedayan. Murut, Kelabit, Bisayah,Punan dan Penan
Suku Kaum
Kawasan Tumpuan Penempatan
Bidayuh (dayak darat)
Bahagian Pertama
Iban (dayak Laut)
Semua (Kedua & Ketiga)
Melayu
Kawasan pantai
Kayan
Bahagian Ketujuh
Kenyah
Bahagian Ketujuh
Kelabit
Kaw. Tanah Tinggi ( B 4 & 5)
Murut
Lembah Trusan ,Bhg. 5
Punan
Lembah Rajang Atas, Baram
Penan
Bhg. Ke-4 & ke-5
Malanau
Delta Sungai Rajang ( 3 & 4)
Kedayan
Bhg, ke-4 & ke-5
Bisayah
Hilir Limbang & Ke-5

  BUMIPUTRA SABAH

Kaum terbesar ialah Dusun-Kadazan, Murut, Bajau dan Melayu.  Suku lain ialah Loh Dayuh, Bisaya, Orang Sungai dan Suang Latut.
Suku Kaum
Kawasan Tumpuan
Kadazan
Penampang
Bajau Darat
Kota Belut
Bajau Laut
Semporna
Dusun
Tawau
Dusun
Tuaran
Murut
Persiangan
Loh Dayuh
Magalong
Bisaya
Kuala Penyu
Kadayun
Sipitang, Teluk Labuan
Orang Sungai
Lamag, Bukit Garam
Suang Laut
Di antara Kota dan Tuaran
Melayu / Brunei
Bangawan, Papar


SOSIO-EKONOMI PENDUDUK BUMIPUTERA SEBELUM BRITISH

SEMENANJUNG

Pola penempatan orang Melayu tertumpu di kawasan pantai, muara dan lembah sungai, kerana mereka tertumpu kepada aktiviti perikanan dan pertanian.  Masyarakat Melayu dipengaruhi sistem feudal (Sistem pemerintahan) raja atau sultan
SARAWAK
Bumiputera Sarawak tinggal di persisiran pantai. Kawasan subur antara lembah sungai dan perbukitan.  Aktiviti utama menangkap ikan, menanam  padi sawah, pertanian pindah, berburu dan mencari hasil hutan.
SABAH
Suku Dusun-Kadazan merupakan golongan petani yang mendiami kawasan dataran dan tanah subur di lembah sungai.  Suku Murut tinggal di pedalaman mengusahakan tanaman pindah.  Kaum Bajau tinggal di pinggir pantai menjadi pelaut
KEDATANGAN IMIGRAN DARI CHINA DAN INDIA
SEBELUM IMIGRAN BESAR-BESARAN

·           Melaka telah dijajah Eropah bermula dengan Portugis (1511), Belanda (1641) dan Inggeris (1786) – pembukaan Pulau Pinang. 
·          Pada awal kurun ke 19, lebih 90% penduduk Semenanjung Tanah Melayu (termasuk Singapura) didiami oleh orang Melayu.
·           Sebelum 1820 lombong-lombong bijih timah di Tanah Melayu dimiliki oleh pembesar Melayu

KEDATANGAN KAUM IMIGRAN DI SEMENANJUNG, SABAH DAN SARAWAK.

MASYARAKAT MAJMUK


Erti Masyarakat Majmuk
Masyarakat yang mempunyai beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dan bercampur gaul tetapi walaupun berada dalam satu unit politik, mereka mengamalkan cara hidup, agama, bahasa dan kebudayaaan mengikut atnik masing-masing.


KEDATANGAN ORANG CINA DAN INDIA

1.       Kedatangan orang cina dan India ke tanah Melayu bermula pada akhir kurun ke 19 dan awal kurun ke 20.
2.       Pada peringkat awal, kemasukan mereka hanya untuk bekerja dalam jangka masa beberapa tahun dan kembali semula ke negeri masing-masing.
3.       Menjelang tahun 1930an, ramai di kalangan imigran khususnya orang cina telah menetap di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.
4.       Kedatangan dan penetapan orang Cina dan India di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak adalah disebabkan faktor-faktor berikut:
(a)  Keadaan politik yang tidak stabil di negeri Cina menyebabkan ramai rakyat cina menentang pentadbiran Mancu yang berkuasa pada masa itu.
(b)   Bencana alam seperti banjir dan kemarau sering melanda negara China dan India menyebabkan tanaman musnah.
(c)   Perkembangan ekonomi yang menggalakkan di Tanah Melayu seperti sektor perlombongan bijih timah dan perladangan getah.
(d)   galakan daripada pentadbiran British di Tanah Melayu, menjalankan dasar imigrasi bebas untuk menggalakkan kemasukan buruh-buruh dari China dan India.
(e)   Kemudahan kedatangan mereka melalui ejen tertentu atau sistem-sistem tertentu:
      (i)   Sistem Tiket Kredit, iaitu tambang pelayaran buruh Cina ke Tanah Melayu melalui ejen dan terikat dengan perjanjian untuk bekerja dalam satu tempoh tertentu bagi menbayar hutang tambang mereka kepada ejen tersebut.
      (ii) Orang Cina Foochow di sarawak menganjurkan kemasukan orang Cina secara kumpulan.
      (iii) Sistem Kangani untuk membawa buruh India ke Tanah Melayu yang mana    seorang mandur atau kangani di Tanah Melayu ditugaskan oleh majikannya untuk mencari buruh dari kampungnya di India dengan tambang,perbelanjaan dan kebajikan ditanggung oleh majikan tersebut.
       (iv)  Pada tahun 1907, kerajaan British telah menempatkan seorang pegawai British di Madras yang bertanggungjawab dalam urusan pengambilan buruh.  Tabung Imigrasi India ditubuhkan dan tabung ini membiayai tambang buruh-buruh tersebut.
(f)    Kerajaan China memansuhkan sekatan penhijrahan rakyatnya ke luar negara pada tahun 1897, ini mendorong lebih ramai orang cina berhijrah.
     (g)    Pertambahan kemasukan imigran wanita Cina telah mengimbangi kadar jantina.  Ini  menggalakkan mereka menetap di Tanah Melayu.

Masalah Kaum Imigran.
1.       Kaum pendatang Cina dan India di Tanah Melayu telah menghadapi pelbagai masalah.  Antaranya:
(a)   Keadaan tempat tinggal dan tempat kerja yang tidak memuaskan.
(b)   Penganiayaan yang dilakukan oleh majikan.
(c)   Kemudahan kesihatan yang tidak mencukupi menyebabkan sebahagian besar buruh lombong dan ladang mati akibat wabak penyakit.
2.       Beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan British untuk mengatasi masalah ini:
(a)   Badan Perlindungan Orang Cina pada tahun 1877 beribu pejabat di Singapura dan kemudiannya diperluaskan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sabah, melalui:
      (I)              Pegawai bertanggungjawab memeriksa tempat tinggal pekerja Cina.
      (ii)              Memastikan Ordinan Buruh dipatuhi.
      (iii)             Mendaftar kontrak pekerjaan.
(iv)                  Menyelaraskan kemudahan sosial terutamanya kesihatan bagi golongan miskin.

(b)   Jabatan Buruh ditubuhkan tahun 1910 sebagai tempat rujukan imigran yang enghadapi pelbagai masalah disini.
(c)   Tahun 1912, menyusun semula Akta Buruh yang merangkumi buruh Cina dan              ndia dan telah membuat beberapa ketetapan iaitu menyediakan tempat tinggal, kesihatan, perlindungan daripada peaniayaan dan eksploitasi tenaga buruh kanak-                kanak.
(d)   Kanun Buruh diperkenalkan pada tahun 1923 dan melaluinya pihak ladang diwajibkan menyediakan kemudahan pelajaran.
(e)   Ordinan Imigrasi (1930) diperkenalkan untuk menghadkan kemasukan buruh lelaki mengikut kuota yang ditetapkan, kerana terlalu ramai buruh Cina yang datang ke Tanah Melayu meningkatkan lagi masalah sosial.
      (f)      April 1933, satu lagi ordinan telah diluluskan dengan nama Ordinan Orang Asing              dimana kuota kemasukan orang Cina dan India telah dikurangkan.  Kemasukan    orang Cina dan India secara besar-besaran dapat dikurangkan.

Kesan Kemasukan Buruh Imigran
1.       Imigran Cina dan India di Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk yang tetap dan membentuk organisasi sosial dan ekonomi masing-masing iaitu:
(a)   Menjaga kepentingan pekerjaan dan perniagaan.
(b)   Menjaga kepentingan agama dan kebudayaan.
(c)   Memupuk sifat kedaerahan.
2.       Hasil daripada kegiatan sosial dan budaya, wujud pelbagai perbezaan dalam setiap masyarakat di Tanah Melayu.  Ia merangkumi aspek ekonomi dan pendidikan.

Aspek Ekonomi
(a)           Kerajaan British menggalakkan setiap kaum menceburi corak ekomi berlainan.               Justeru itu kesannya ialah:
                (i)             Orang Melayu kekal sebagai petani di luar bandar.
                (ii)            Orang Cina dalam sektor perlombongan dan perdagangan di bandar.
                (iii)           Orang India di sektor perladangan dan kerja raya.
                (iv)          Orang Ceylon (Sri Lanka) bekerja dalam sektor pengkeranian.

Aspek Pendidikan
(a)           Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk memenuhi keperluan kaum masing-masing, baik dari segi bahasa pengantar mahupun kurikulum.
(b)           Di luar bandar, kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di sekolah agama.  Pendidikan kanak-kanak imigran di luar bandar tidak dipentingkan kerana bilangan mereka tidak ramai.
(c)           Di bandar, kebanyakan sekolah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kurikulumnya berasaskan kurikulum Inggeris.  Sekolah yang pertama ialah Penang Free School didirikan pada tahun 1816.
(d)           Kebanyakan sekolah Inggeris dipelopori oleh Mubaligh Kristian dan mendapat bantuan kerajaan.  Selain bahasa Inggeris, mubaligh ini juga menggunakan bahasa      Cina dan Tamil.
(e)           Kerajaan British juga menggalakkan pendidikan vokasional di kalangan anak orang        Melayu supaya mereka terus kekal dalam sektor pertanian.
(f)            Pihak British tidak menitikberatkan pendidikan Inggeris terhadap orang Melayu.                Mereka hanya diberi pendidikan sekular untuk menghapuskan buta huruf.
(g)           Kerajaan British hanya memberi pendidikan Inggeris kepada anak-anak golongan          bangsawan supaya mereka boleh bekerja dalam perkhidmatan kerajaan.
(h)           Kerajaan British juga tidak menitikberatkan pendidikan orang Cina dan India.  Orang Cina hanya mendirikan sekolah mereka sendiri yang telah dibiayai oleh         mubaligh kristian atau masyarakat Cina sendiri.  Pada peringkat awal, sekolah cinamenggunakan pelbagai dialek hinggalah ditukarkan kepada bahasa mandrin pada awal abad ke 20.
(I)            Pendidikan tamil terhad di sekolah rendah sahaja khususnya di kawasan ladang getah yang dibiayai oleh pihak ladang atau persatuan orang India di ladang getah.

3.  Kesan daripada pendidikan yang berbeza ini menyebabkan orang Melayu kekal dengan
     kemiskinan, kurang pendidikan dan hidup di luar bandar.  Orang India juga kurang
     pendidikan dan tidak berpeluang bekerja di sektor lain.  manakala orang cina berjaya
     dalam bidang perkhidmatan dan perniagaan.
4.  Keadaan ini juga mewujudkan satu jurang perbezaan ekonomi yang nyata di antara
     ketiga-tiga kaum tersebut.

                                                                                      Pertambahan penduduk dan
                                                                                       wujudnya masayarakat
                                                                                        majmuk.
               
                                                                                      Penempatan kaum yang
                                                                                      berbeza. (Melayu di kampung,
                                                                                       cina di bandar, India di estate)
  

                                                                                               
           Perbezaan identiti dan budaya
                                                                                                antara kaum.

KESAN-KESAN
KEMASUKAN                                                             Masalah sosial (kongsi gelap,
IMGRAN                                                                             pelacuran, judi dll)


                                                               
Perkembangan perusahan
                                                                                                bijih timah dan getah


                                                                                               
Perkembangan sistem
                                                                                                perhubungan (jalan raya &
                                                                                                jalan kereta api)

                                                                                                Pertumbuhan bandar-bandar
                                                                                                terutama bandar-bandar
                                                                                                perlombongan


KESAN IMIGRAN TERHADAP SOSIO-EKONOMI
(Semenanjung, Sabah dan Sarawak)

1.        Wujudnya masyarakat berbilang kaum
·                Komposisi penduduk berubah awal kurun ke 19, lebih 90% penduduk ialah Bumiputera.
·                1931 –  Bumiputera hanyalah 45% sahaja.

2.        Pemisahan Kaum melalui Penempatan
 • Tumpuan orang cina di kawasan Bandar dan lombong
 • Orang Melayu di kawasan pertanian di kampung/ luar Bandar
 • Orang India tinggal di kawasan ladang getah
3.        Pemisahan melalui kegiatan Ekonomi
·                Tumpuan kerajaan Inggeris ialah kepada sektor ekonomi eksport dan komersial (getah dan timah).  Dengan itu kaum Cina dan India diutamakan untuk kegiatan tersebut.
·                Sektor pertanian padi diabaikan.

4.        Pemisahan Melalui Pendidikan
·                Sukatan pelajaran kaum imigran berteraskan negara asal.
·                Sistem persekolahan dipisahkan dari aspek lokasi dan kurikulum.
·                Sistem pendidikan Orang Melayu hanyalah sekadar menjadikan mereka boleh membaca dan mengira untuk mengambil alih tugas ibubapa mereka sebagai petani.

5.        Pemisahan Pembangunan
·                Tumpuan pembangunan di kawasan bandar (bandar baru & sistem pengangkutan), manakala kawasan luar bandar diabaikan

PERPADUAN NEGARA


KONSEP PERPADUAN
Satu proses mewujudkan ‘satu’ identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.

PERPADUAN  WILAYAH
Mengandungi pembangunan sosio-ekonomi antara negeri-wilayah yang maju dan kurang maju.

PERPADUAN EKONOMI
Pengkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum.  Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.

PERPADUAN PENDIDIKAN
Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan yang sama dan mewujudkan perpaduan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.


PERPADUAN KEBUDAYAAN
Mencapai perpaduan melalui program-program kebudayaan.  Dasar kebudayaan kebangsaan (1971) digubal untuk tujuan perpaduan.

PERPADUAN SOSIAL
Proses pencapaian perpaduan melalui kemudahan sosial seperti pendidikan, perumahan, kesihatan, air, elektrik dan lain-lain untuk semua rakyat.

MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA

Faktor

1.       Pengasingan Petempatan
2.       Pengasingan Agama
3.       Pengasingan Sistem Pendidikan
4.       Akhbar Bahasa Mengikut Kaum
5.       Persatuan Untuk Satu-satu Kaum
6.       Pengaruh Politik
7.       Kesan Pemerintahan Jepun
8.       Dasar ‘pecah’ & ‘perintah’ Inggeris
9.       Tragedi 13 Mei 1969.


Pengajaran Peristiwa 13 Mei

·                  Kerosakan harta benda dan nyawa.
·                  Perintah berkurung
·                  Keuntungan kepada musuh (komunis)
·                  Perlunya perpaduan nasional
·                  Keadilan ekonomi antara kaum
·                  Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan

LANGKAH-LANGKAH KE ARAH PERPADUAN NEGARA


1.       RUKUN NEGARA

Merupakan panduan yang merangkumi prinsip-prinsip hidup yang telahpun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia yang boleh mengukuhkan perpaduan

Prinsip Rukun Negara
·                  Kepercayaan Kepada Tuhan
·                  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
·                  Keluhuran Perlembagaan
·                  Kedaulatan Undang-undang
·                  Kesopanan dan Kesusilaan


2.       DASAR EKONOMI BARU

·                  DEB telah digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. DEB (1970 – 1990) mempunyai dua objektif utama iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.
·                  Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1990 –2000 meneruskan usaha DEB bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dari segi keadilan sosial, moral, ekonomi, kulaiti hidup, kecekapan pentadbiran dan kemajuan sains dan teknologi.

3.       INTEGRASI NASIONAL

Integrasi wilayah merupakan persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka, terutama antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak.  Antara rancangan yang boleh dijalankan ialah dengan menggalakkan perpindahan penduduk,melalui rancangankebudayaan kebangsaan, DPN, kemakmuran ekonomi, peranan media massa, peranan ahli-ahli politik dan pentadbir, penyeragaman masa/ waktu antara Semenanjung, Sarawak dan sabah.


SEJARAH EKONOMI MALAYSIA

LATAR BELAKANG EKONOMI MALAYSIA

ZAMAN SEBELUM PERANG

·                  Perkembangan ekonomi negara terkenal semenjak zaman kegemilangan kesultanan Melaka hingga menarik minat kuasa penjajah untuk menaklukinya.  Perkembangan ini berterusan sehingga kedatangan penjajah Inggeris.
·                  Penglibatan British dalam ekonomi negara hanya untuk kepentingan mereka.
·                  Kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang ada sumber kekayaan terutama di Barat Semenanjung.
·                  Kesannya, negara mewarisi struktur ekonomi ‘dualisme’.
·                  ‘Dualisme’ – ekonomi yang bersifat moden dan pesat membangun di ladang-ladang, lombong-lombong dan perdagangan sementara ekonomi yang bersifat tradisional cukup hidup dan bertumpu di luar bandar.
·                  Kesan pemerintahan Inggeris yang lebih serius ialah perkembangan masyarakat ‘plural’ melalui amalan ‘pecah dan perintah’.
·                  Perbezaan kebudayaan, agama, pelajaran dan pekerjaan di antara orang Melayu dan bukan Melayu bertambah buruk dan jurang ekonomi antara kaum bertambah besar
·                  Kaum Melayu bergerak di bidang pertanian di luar bandar dan kaum bukan Melayu di bidang sektor moden di kawasan bandar.

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN EKONOMI

·                  Modal besar dlm. Bidang pelaburan
·                  Penggunaan teknologi moden
·                  Kajian tanaman baru
·                  Sistem pengurusan cekap & teratur
·                  Tenaga buruh ramai
·                  Kemudahan perhubungan
·                  Keperluan bahan mentah (Revolusi)
·                  Penggunaankapal wap – lebih muatan
·                  Pembukaan Terusan Suez
·                  Kerjasama pembesar  tempatan
·                  Sistem pentadbiran stabil (British)
·                  Ekonomi tempatan berkait rapat dengan ekonomi a/bangsa.

PERUBAHAN EKONOMI DI TANAH MELAYU

·                  Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu lebih pesat di bahagaian Pantai barat kerana:
(a)   Pusat pentadbiran British terletak di pantai barat.
(b)   Pantai barat kaya dengan sumber bahan mentah.
·                  Pembanguan ekonomi di Sabah dan sarawak lebih lembab berbanding dengan Tanah Melayu kerana:
(a)   Keadaan fizikal muka buminya yang terlalu bergunung ganang menyulitkan
        perhubungan.
(b)   Tiada galakan untuk melabur di kawasan ini kerana kekurangan bahan mentah.

·                  British lebih mementingkan ekonomi berorientasikan eksport, iaitu perlombongan bijih timah dan perladangan getah dan mengabaikan sektor pertanian trasidional yang dijalankan oleh orang Melayu.
·                  Kesan daripada dasar ini, sistem dwiekonomi telah wujud di Tanah Melayu iaitu:
(a)   Ekonomi moden yang berorientasikan eksport.
(b)   Ekonomi tradisional yang bercorak sara diri (pertanian dan perikanan)

EKONOMI  PERDAGANGAN

 1. BIjih Timah
 2. Getah

FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN BIJIH TIMAH

·                  Pelaburan besar orang Eropah dan Cina.
·                  Buruh asing yang ramai dan murah
·                  Pemintaan meningkat kerana perkembangan perusahaan mengetin
·                  Penggunaan teknologi moden (kapal korek)
·                  Sistem pengangkutan baik
·                  Kestabilan politik di negeri Melayu

FAKTOR-FAKTOR ORANG CINA MENJADI PENGELUAR TERBESAR TIMAH (1880an-1912)

·                  Buruh yang murah dari negara China.
·                  Hak Pajakan cukai menjual candu dan membuka kedai judi. Memudahkan pengawalan buruh
·                  Teknik perlombongan yang mudah (lombong dedah)
·                  Syarikat Eropah banyak ditutup – kerugian – tiada saingan.


FAKTOR PERTAMBAHAN PENGELUARAN BIJIH TIMAH (PELOMBOMG EROPAH) SELEPAS 1912

·                  Pengenalan Kapal Korek
·                  Modal besar (penjualan saham)
·                  Dasar penjajahan British di Tanah Melayu memihak kepadanya.
·                  Akta Perlombongan (1895) – kelebihan pada teknologi moden
·                  Pelaburan di negara lain – Syarikat lebih cekap dalam bidang pentadbiran dan pengurusan kewangan.
·                  Maju dalam industri peleburan


KESAN PERUSAHAAN TIMAH
·                  Peluang pekerjaan – tingkat pendapatan
·                  Bilangan penduduk bertambah – kedatangan buruh cina
·                  Wujud masyarakat berbilang kaum
·                  Muncul bandar-bandar perlombongan (KL, Taiping)
·                  Wujud kilang peleburan timah
·                  Taraf hidup meningkat
·                  Peningkatan kemudahan infrastruktur (jalan raya/k.api/pelabuhan /sekolah dll)


GETAH

1.       Perusahaan getah bermula di Tanah Melayu pada tahun 1877, apabila anak-anak pokok getah di hantar dari Taman Kew, London ke Taman Botanikal di Singapura, seterusnya ke Kuala Kangsar, Perak.
2.       Pokok getah jenis Hevea Brasiliensis adalah paling sesuai di tanam di Tanah Melayu kerana iklimnya yang panas dan lembab sepanjang tahun.
3.       Pada peringkat awal, getah ditanam di Selangor, Negeri Sembilan dan Perak tetapi kurang mendapat sambutan orang ramai kerana mereka lebih berminat dengan penanaman kopi kerana harganya yang tinggi serta kejatuhan harga getah di negara-negara Afrika.
4.       British telah memperkenalkan Peraturan Tanah Khas untuk menggalakkan penanaman getah.  Dengan peraturan ini, penusaha ladang getah boleh menyewa kawasan ladang getah dengan kadar yang rendah.
5.       Getah mula ditanam secara besar-besaran di Tanah Melayu selepas tahun 1897 kerana kejatuhan harga kopi.
6.       British juga memperkenalkan tanaman getah di Sabah dan Sarawak.
7.       Di Sabah, British telah mengumumkan jaminan pemberian 4% dividen kepada syarikat yang ditubuhkan untuk mengusahakan tanaman getah disamping diberi pengecualian cukai eksport selama 50 tahun.
8.       Kawasan penanaman getah di sabah adalah di sepanjang landasan keretapi dari Kota Kinabalu ke Beiufort serta beberapa kawasan di pantai barat.
9.       Di sarawak, pentadbiran Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing kerana ingin memberi peluang kepada penduduk tempatan menanam getah.
10.    Antara tahun 1900-1910 harga getah telah melambung naik iaitu RM 1.70 pada tahun 1900 kepada RM 2.50 pada tahun 1906 dan terus meningkat hingga RM 5.50 pada tahun 1910.
11.    Keluasan kawasan penanaman getah juga telah meningkat iaitu seluas 269,230 ekar pada tahun 1908, 795,340 pada tahun 1913 dan mencecah ke sejuta ekar menjelang tahun 1920.
12.    Tahun 1916, getah menjadi bahan eksport dan sumber pendapatan utama penduduk tanah Melayu den menjelang tahun 1920 Tanah Melayu mengeksport 53% pengeluaran getah dunia.
13.    Kawasan penanaman getah di Tanah Melayu dikusai oleh orang Eropah yang menanam secara ladang.  Kira-kira 80% daripada keluasan tanah ladang dimiliki oleh orang Eropah.  Orang Melayu menanam getah secara kebun kecil sahaja.
14.    Di Sabah, keluasan kawasan penanaman getah pada tahun 1902 tidak melebihi 100 ekar tetapi selepas tahun 1910 telah meningkat 11 kali ganda.
15.    Penanaman getah di Sabah juga diusahakan secara ladang.
16.    Di Sarawak, kira-kira 97% daripada 210,000 ekar tanaman getah dimiliki oleh pekebun kecil, hanya kira-kira 3% sahaja diusahakan secara ladang.
17.    Peningkatan perkembangan perusahaan getah pada peringkat awal kurun ke 20 dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor iaitu:
(a)   Peranan H.N.Ridley yang menggalakkan penanaman getah di Tanah Melayu di-
       samping memperkenalkan berbagai kaedah penanaman dan penorehan baru yang
       menguntungkan.
(b)   Kejatuhan harga kopi kerana serangan penyakit pada akhir kurun ke 19,
        menyebabkan pengusaha ladang beralih kepada perusahaan getah.
(c)   Perkembangan revolusi perindustriaan di Eropah yang memerlukan bahan mentah
       berasaskan getah.
(d)   Perkembangan perusahaan kereta di Amerika Syarikat khususnya penggunaan
        tayar angin, menyebabkan permintaan terhadap getah telah meningkat.
(e)    Tenaga buruh yang ramai dan murah dari India untuk berkerja di ladang-ladang
         getah.
(f)    Pengurusan ladang yang cekap dari peladang Eropah kerana pengalaman
        menanam kopi secara ladang di Seri Lanka.
(g)   Modal daripada pelabur-pelabur Eropah seperti dari Syarikat Harrisons dan
        Crossfield, Guthrie, Sime Darby dan Boustead Estate Agency.
(h)   Kemudahan dan galakan daripada kerajaan British sendiri seperti:
        (i)   Memberi pinjaman kepada Syarikat-syarikat Eropah dengan kadar
               faedah yang rendah.
        (ii)   Pembinaan jalanraya dan keretapi untuk mengangkutan getah ke pelabuhan.
        (iii)  Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja.
                  
18.    Pada tahun 1920 dan 1921 harga getah mula turun dengan mendadak.  Harga jualan yang rendah dan berterusan menyebabkan ladang getah tidak diusahakan lagi.
19.    Zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1919-1932 telah membuatkan harga getah jatuh ke paras yang paling rendah.
20.    British telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928) yang bertujuan untuk menghadkan pengeluaran getah dan pada tahun 1934 telah memperkenalkan Rancangan Peratuiran Getah Antarabangsa untuk mengawal harga getah.


Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928)
·                  Tujuan utama:  Menghadkan pengeluaran getah,
·                  Dalam rancangan ini, negara pengeluar getah hendaklah menetapkan kuota pengeluarannya sebanyak 60% berdasarkan pengeluaran 1920.
·                  Hari menoreh getah dikurangkan.
·                  Menghadkan pengeluaran getah kepada pekebun kecil melalui sistem kupon.
·                  Dilaksanakan hanya di Tanah Melayu, Sabah, sarawak dan Sri Lanka. (indonesia dan Thailand tidak menyertai rancangan ini)
·                  Rancangan ini merugikan British di Tanah Melayu kerana Indonesia telah mengeluarkan getah secara berlebihan.
·                  1928 rancangan tersebut dibatalkan.

Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa (1934)
·                  Dilaksanakan oleh negara-negara pengeluaran getah untuk mengawal harga getah.
·                  Negara-negara yamg ,enyertai rancangan ini ialah Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, Sri Lanka, India, Myanmar, Indonesia, Indo-China dan Negara Thai.
·                  Rancangan ini menetapkan kuota eksport getah bagi setiap negara anggota dan kesannya agak berjaya kerana harga getah meningkat dan menjadi lebih stabil.

EKONOMI SELEPAS MERDEKA

·                  Sejak merdeka, kerajaan beri perhatian kepada pembangunan luar bandar.
·                  Kemerosotan harga getah akibat persaingan getah tiruan mendedahkan kelemahan struktur asas ekonomi negara yang hanya bergantung kepada beberapa jenis keluaran sahaja. (getah dan timah)
·                  Strategi mempelbagaikan asas ekonomi negara telah dilaksanakan
·                  Kemajuan yang dicapai dalam bidang pertanian, perusahaan, kemudahan awam dan perkhidmatan, pertumbuhan ekonomi berada pada paras 6% setahun dalam tahun 1960-an.
·                  Ini melebihi matlamat pembangunan negara-negara membangun dalam dekad Kedua Pembangunan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.
·                  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak cukup mengubah struktur sosio-ekonomi yang diwarisi dari penjajah.
·                  Tiada berlaku perubahan institusi serta struktur untuk mengurang pertumbuhan dualisme dengan berkesan serta masalah yang dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah.
·                  Semua dasar tidak dapat mengurangkan pengangguran, pengagihan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
·                  Pada awal dekat 1970-an hampir separuh seluruh isi rumah di Semenanjung Malaysia adalah miskin. (86%) dari luar bandar.
·                  Perubahan yang berlaku dalam senario politik tahun 1969 penguat semangat untuk menggubal dasar mengubah struktur sosio-ekonomi yang diwarisi.
·                  Dasar  Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan (1970) untuk membetulkan keadaan ketidakseimbangan sosio-ekonomi antara kumpulan etnik di negara ini.
·                  Matlamat DEB:  Mencapai perpaduan negara melalui dua strategi penting iaitu membasmi kemiskinanan dan menyusun semula masyarakat.


PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA

1.             Pembangunan ekonomi dan pendidikan merupakan dua perkara penting bagi menjamin kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat.
2.             Oleh sebab itu, kedua-dua sektor ini menjadi tumpuan utama kerajaan dalam rancangan pembangunan selepas negara ini mencapai kemerdekaan.
3.             Pembangunan ekonomi menjadi penekanan utama selepas kemerdekaan kerana tiada keseimbangan ekonomi di antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar.
4.             Sektor ekonomi luar bandar merupakan ekonomi sara diri yang meliputi kegiatan seperti pertanian dan perikanan.
5.             Pihak kerajaan British (sebelum merdeka) hanya memberi tumpuan kepada sektor ekonomi moden seperti perlombongan, perladangan dan dagangan kerana ia memberikan hasil yang menguntungkan.
6.             Sektor ekonomi moden ini menggunakan pelaburan modal yang tinggi, berorientasikan pasaran dan eksport.
7.             Kegiatan ekonomi moden ini lebih banyak bertumpu di kawasan pantai barat yang kaya dengan sumber bahan mentah seperti bijih timah dan getah serta mempunyai sistem jaringan pengangkutan yang baik.
8.             Penumpuan terhadap ekonomi moden ini, menyebabkan sektor ekonomi tradisional tidak mendapat perhatian daripada kerajaan British dan dibiarkan tanpa satu dasar yang menyeluruh untuk membangunkannya.
9.             Walau bagaimanapun, terdapat hubungan di antara sektor ekonomi moden dan tradisional yang mana sektor ekonomi tradisional memberi sumbangan kepada pertumbuhan sektor ekonomi moden dengan membekalkan bahan makanan yang murah.
10.          Kewujudan dua sektor ekonomi yang berbeza ini telah memberi kesan yang besar terhadap sosio-ekonomi masyarakat berbilang kaum.
11.          Kesan-kesan tersebut ialah:
(a)           Pembangunan ekonomi yang tidak sekata.  Tumpuan hanya diberikan di kawasan Pantai Barat Semenanjung, Pantai Barat Sabah dan Bahagian Satu dan Dua di Sarawak.
(b)           Tumpuan ekonomi lebih pesat di kawasan bandar.  Penduduk luar bandar ketinggalan dan ini menimbulkan jurang ekonomi yang besar antara kedua-duanya.
(c)           Kemiskinan penduduk di luar bandar begitu ketara jika dibandingkan dengan penduduk bandar kerana diabaikan.  Ini keseluruhannya melibatkan orang Melayu.
(d)           Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi.  Orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian, orang Cina dalam sektor perdagangan dan perlombongan dan orang India dalam sektor perladangan.  Ini membataskan hubungan dan perbezaan pendapatan yang luas.
12.          Untuk menyeimbangkan pertumbuhan pembanguna  ekonomi supaya dinikmati oleh semua rakyat, pembangunan negara dibuat dengan melibatkan pelbagai bidang seperti ekonomi, sosial, keselamatan dan pentadbiran.
13.          Program pembangunan ekonomi ini telah dirancang secara menyeluruh, lengkap dan bersepadu.
14.          Rancangan pembangunan ekonomi tersebut dibahagikan kepada dua fasa:
                (a)           Rancangan Pembangunan Fasa Pertama (1957-70)
                (b)           Rancangan Pembangunan Fasa Kedua (1970-90)


6.2          RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA FASA PERTAMA

Rancangan Malaysia Pertama (1956-60)

1.             Rancangan Pembangunan Negara Fasa Pertama ini disusun pada tahun 1956 pada pelancaran Rancangan Malaya Pertama.
2.             Matlamat utama rancangan ini ialah:
(a)           Membangunkan sektor luar bandar bagi merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara sektor luar bandar dengan sektor bandar.
(b)           Mengurangkan kadar kemiskinan.
(c)           Mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak bergantung semata-mata kepada pengeluaran bijih timah dan getah.
3.             Dua buah agensi telah ditubuhkan dan diberi tugas penting untuk mengerakkan pembangunan sektor luar bandar.
(a)           RIDA (Rural Industrial Development Authority) ditubuhkan pada tahun 1953 dan pada tahun 1966 ditukar kepada MARA (Majlis Amanah Rakyat)
(b)           FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) 1956.
4.             Penubuhan RIDA adalah untuk membangunkan dan memajukan masyarakat di luar bandar melalui pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur.
5.             Peranan MARA yang ditubuhkan pada tahun 1966 ialah:
(a)           Menggalakkan penyertaan kaum bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.
(b)           Memberi pinjaman dan bantuan teknikal bagi membantu orang Melayu memulakan perniagaan.
(c)           Menggalakkan pertumbuhan industri kecil di kawasan luar bandar.
(d)           Mewujudkan program latihan bagi meningkatkan kemahiran penduduk luar bandar.
(e)           Memberi pinjaman dan bantuan teknikal bagi menggalakkan kaum bumiputera terlibat dalam perusahaan dan perniagaan.
6.             Peranan FELDA yang ditubuhkan pada tahun 1956 ialah:
(a)           Membuka tanah baru bagi penempatan semula penduduk luar bandar.
(b)           Memajukan tanah untuk aktiviti pertanian seperti meningkatkan penanaman getah dan kelapa sawit bagi menambah pendapatan negara.
(c)           Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar dengan menyediakan pelbagai kemudahan bagi kawasan yang baru dibuka.
7.             Bagi melicinkan pembangunan negara, pada tahun 1959 RIDA (MARA) dan FELDA telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.
8.             Melalui kementerian ini, beberapa jentera pentadbiran di peringkat negeri, daerah dan mukim ditubuhkan untuk menggerak, mengesan dan menjayakan rancangan pembangunan.
9.             Dalam rancangan Malaya Pertama, kerajaan telah membelanjakan lebih kurang RM1,000 juta bagi tujuan pembangunan dan keselamatan walaupun pada waktu itu harga getah dan bijih timah jatuh.

Rancangan Malaya Kedua (1961-65)

1.             Rancangan Malaya Kedua mempunyai matlamat dan tujuan yang sama dengan Rancangan Malaya Pertama iaitu mengutamakan pembangunan luar bandar untuk mengurangkan jurang perbezaan taraf hidup penduduk luar bandar dengan penduduk bandar.
2.             Antara matlamat Rancangan Malaya Kedua ialah:
(a)           Meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar.
(b)           Menggalakkan kepelbagaian tanaman pertanian dan kegiatan perusahaan di luar bandar.
(c)           Menyediakan lebih banyak kemudahan sosial untuk kawasan luar bandar.
(d)           Menambahkan peluang pekerjaan bagi penduduk luar bandar.
3.             Bagi mencapai matlamat tersebut, kerajaan menggalakkan hasil pengeluaran  negara agar tidak terlalu bergantung kepada bahan import.
4.             FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan) telah ditubuhkan pad atahun 1965 bagi memastikan tiada masalah pemasaran bagi penduduk luar bandar.
5.             Penubuhan FAMA juga telah dapat mengawal harga pasaran hasil pertanian dan berjaya mengurangkan monopoli orang tengah.
6.             Program pembangunan dalam Rancangan Malaya Kedua juga telah dibuat dengan lebih menyekuruh, khususnya dari segi pengurusan pembangunan.
7.             Dua  strategi pelaksanaan telah dibuat iaitu:
(a)           Penyertaan dan penglibatan rakyat dalam proses perancangan dan pelaksanaan.
(b)           Perancangan program oleh kerajaan berdasarkan permintaan rakyat setempat.
8.             Bagi menyelaraskan kegiatam pembangunan di peringkat kampung dan daerah, satu Jawatankuasa Pembanguna telah ditubuhkan.
9.             Bilik Gerakan dibentuk di setiap pejabat daerah untuk menjamin kejayaan program pembangunan.
10.          Buku Merah telah diperkenalkan sebagai langkah mengesan program yang telah dirancang dan dilaksanakan.
11.          Buku Merah mengandungi program dan cara melaksanakan serta kaedah mengesan peringkat kemajuan yang telah dicapai.
12.          Dalam Rancangan Malaya Kedua ini juga kerajaan telah menitikberatkan perkembangan sektor perindustrian, pengangkutan dan juga kemudahan sosial seperti pembinaan sekolah, hospital, klinik dabn sebagainya di kawasan luar bandar.

Rancangan Malaysia Pertama (1966-70)

1.             Dalam Rancangan Malaysia Pertama, pembangunan negara diwujudkan secara menyeluruh bagi semua aspek ekonomi.
2.             Rancangan Malaysia Pertama mempunyai objektif seperti:
(a)           Memaju dan mengembangkan ekonomi di seluruh negara untuk kebaikan semua rakyat dan juga mengeratkan perpaduan rakyat.
(b)           Membangunkan ekonomi luar bandar.
(c)           Meningkatkan pendapatan penduduk miskin.
(d)           mengurangkan kadar pengangguran
(e)           Mempertingkat dan mempelbagaikan ekonomi negara.
(f)            Memajukan sektor perindustrian.
3.             Kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan kira-kira RM4,500 juta untuk pembangunan negara secara menyeluruh khususnya mempertingkatkan pendapatan golongan miskin di kawasan luar bandar.
4.             Beberapa aegnsi kerajaan yang dibentuk ialah:
(a)           FELCRA (Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara) yang bertujuan memulih dan memajukan projek tanah kerajaan.
(b)           MARDI (Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia) ditubuhkan pada tahun 1969 untuk membuat penyelidikan tentang pemasaran dan pengeluaran hasil tanaman selain getah.
(c)           FIDA (Lembaga Kemajuan Perindustri Persekutuan) yang menggalakkan bumiputera menceburkan diri dalam  bidang perindustrian.
6.             Selain penibuhan FIDA, kerajaan juga telah menggalakkan pelabur asing ke negara ini dan menubuhkan kawasan perindustrian khas untuk mencapai kejayaan dalam bidang perindustrian.
7.             Antara kawasan perindustrian yang telah didirikan ialah di Batu Tiga, Petaling Jaya dan Perai di Semenanjung Malaysia, Bintawa di Sarawak dan Likas serta Kepayang di Sabah.
8.             Rancangan Malaysia Pertama kurang berjaya mewujudkan pembangunan sosio-ekonomi yang seimbang antara kaum, wilayah, luar bandar dan bandar.  Ini terbukti dengan tercetusnya tragedi 13 Mei 1969.

6.3          RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA FASA KEDUA (1970-90)

1.             Kerajaan telah mengkji semua matlamat, strategi dan program pembangunan negara selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969.
2.             Matlamat pembangunan negara semakin luas iaitu selain peningkatan hasil ekonomi dan pembangunan fizikal, kerajaan juga merancang matlamat pembangunan negara yang mencakupi bidang keselamatan, perpaduan dan perwujudan satu masyarakat yang adil.
3.             Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dan semua pembangunan negara selepas 1970 adalah berasaskan cita-cita murni Rukun Negara yang mengarah kepada perpaduan kaum.
4.             Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan pada tahun 1970 bagi mewujudkan keadilan untuk semua kaum dalam bidang ekonomi dan sosial.
5.             Tujuan utama DEB ialah untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah bagi mencapai perpaduan rakyat.
6.             DEB dilaksanakan melalui strategi serampang dua mata, iaitu:
(a)           Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum yang bertujuan untuk membaiki keadaan ekonomi dan taraf hidup rakyat semua kaum yang tinggal di luar bandar serta membaiki kemudahan asas.
(b)           Menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut keadaan ekonomi serta melibatkan penyertaan semua kaum dalam sektor ekonomi utama dan juga melibatkan bumiputera dalam sektor perdagangan dan perindustrian.
7.             Rancangan ekonomi ini dilaksanakan melalui rancangan pembangunan ekonomi lima tahun dari tahun 1970-90.
8.             Selain daripada DEB, kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa dasar lain seperti Dasar Pengswastaan, Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan dan sebagainya.

Rancangan Malaysia Kedua (1971-75)

1.             Rancangan Malaysia Kedua adalah berasaskan Dasar Ekonomi Baru untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat
2.             Kerajaan telah memperuntukkan kira-kira RM7,250 juta untuk melaksanakan dasar pembangunan negara dan beberapa strategi telah disusun untuk menjayakan rancangan tersebut iaitu;
(a)           Menubuhkan agensi-agensi kerajaan dengan tugas-tugas yang tertentu.
(b)           Membangunkan sektor pertanian dan pembangunan di kawasan luar bandar.
(c)           Memajukan sektor perindustrian.
3.             Kerajaan telah cuba memodenkan serta mempertimbangkan kehidupan masyarakat luar bandar khususnya dalam bidang pertanian dengan penubuhan :
(a)           Pembukaan tanah yang bersepadu seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA), Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA).
(b)           Lembaga Padi Negara (LPN) yang menentukan harga padi berpatutan supaya menambah keyakinan kepada para petani untuk meningkatkan pendapatan mereka.
(c)           Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) yang berperanan memberi galakan kepada nelayan agar menggunakan kaedah moden untuk menangkap ikan.
(d)           Pihak Berkuasa Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) untuk memberi bantuan kewangan dan memberi galakan kepada pekebun-pekebun kecil getah agar melakukan penanaman semula untuk keuntungan jangka masa panjang.
(e)           Membina beberapa projek pengairan untuk kemudahan di kawasan penanaman padi seperti Projek Pengairan Muda di Kedah, Projek Pengairan Kemubu di Kelantan dan Projek Pengairan Kinabatangan di Sabah.
4.             Kerajaan juga memberi keutamaan kepada kaum bumiputera di bandar bagi melahirkan golongan yang berjaya dalam bidang perusahaan dan perniagaan dengan penubuhan:
(a)           Perbadanan Nasional (PERNAS) membantu penyertaan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan da perindustrian.
(b)           Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) bagi merancang pembangunan di kawasan bandar dan membina bangunan kedai dan perumahan baru.
(c)           Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) bertanggungjawab mendirikan kemudahan perindustrian, infrastruktur, projek perumahan kos rendah serta industri kecil di peringkat negeri.

Rancangan Malaysia Ketiga (1976-80)

1.             Rancangan Malaysia Ketiga masih meneruskan usaha yang dibuat dalam Rancangan Malaysia sebelumnnya iaitu berdasarkan matlamat Dasar Ekonomi Baru.
2.             Rancangan pembangunan wilayah dan pembukaan bandar baru diteruskan dengan giat dan diperhebatkan.
3.             Rancangan pembangunan wilayah seperti KEJORA, DARA dan Negeri Sembilan Timur (NST), Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) dan Rancangan Kerian-Sungai Manik telah dipergiatkan.
4.             Bandar-bandar baru telah banyak didirikan di kawasan-kawasan rancangan pembangunan tersebut untuk menempatkan penduduk di kawasan berpotensi bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi.
5.             Penanaman kelapa sawit dan getah telah dipertingkatkan untuk tujuan pengeksportan.
6.             Sektor-sektor moden seperti pembinaan, pembuatan, perhubungan dan pengangkutan telah berkembang dengan pesat dan terancang.
7.             Penyertaan bumiputera dalam bidang pengurusan teknikal dan kemahiran semakin meningkat.
8.             Pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Ketiga sangat pesat dan telah menelan belanja lebih kurang RM32,000 juta.

Rancangan Malaysia Keempat (1981-85)

1.             Matlamat Rancangan Malaysia Keempat, masih berasaskan kepada Dasar Ekonomi Baru.
2.             Pada waktu rancagan ini dilaksanakan, ekonomi negara merosot kerana kejatuhan harga bijihn timah dan getah di pasaran dunia.
3.             Pengeluaran minyak mentah negara telah memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan negara.
4.             Sebanyak lebih kurang RM59,000 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan Rancangan Malaysia Keempat ini.
5.             Pembangunan ekonomi pada tahun 1980-an telah menumpukan kepada sektor perindustrian berat yang berasaskan perusahaan berat serta penggunaan teknologi tinggi dengan keperluan buruh mahir dan tidak mahir.
6.             Bagi menjayakan rancangan pembangunan industri berat ini, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM).
7.             Beberapa industri berat telah dibina di bawah pengawasan (HICOM) seperti:
(a)           Kilang simen yang dikendalikan oleh Kedah Cement Berhad.
(b)           Kilang pengeluar besi berongga dan billet keluli oleh PERWAJA di Kemaman, Terengganu.
8.             Beberapa program telah dibuat bagi menggalakkan bidang perusahaan dan pelaburan modal asing ke negara ini umpamanya:
(a)           Membuka beberapa kawasan perusahaan baru seperti Senawang di Seremban, Skudai di Johor, Bintulu di Sarawak serta Menggatal dan Likas di Sabah.
(b)           Memberi perhatian bagi meningkat dan membaiki mutu barangan eksport yang sedia ada melalui pembaharuan dan peningkatan  proses pembuatan dalam industri tempatan.
(c)           Mengadakan kawasan perdagangan bebas di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan Sungai Way di Selangor di mana barangan eksport  dari kawasa ini tidak dikenakan cukai.

9.             Pada  tahun 1983, dua program dilancarkan untukmengkaji struktur perusahaan awam.
                (a)           Kajian Dasar Perindustrian Malaysia.
                (b)           Pelan Induk Perindustrian.
10.          Kerajaan juga menggalakkan pihak swasta memainkan peranan dalam mengurangkan beban kerja yang ditanggung oleh kerajaan dengan cara:
(a)           Menyediakan peluang kerja yang banyak.
(b)           Menyusun semula penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan kemahiran.
(c)           Menambahkan pengeluaran barangan tempatan bagi mengawal inflasi serta kenaikan harga barang.
11.          Dalam Rancangan Malaysia Keempat ini juga kerajaan cuba meyeimbangkan pemilikan harta dan saham dalam bidang perindustrian antara kaum bumiputera dengan bukan bumiputera.
12.          Antara rancangan yang telah dibuat ialah:
                (a)           Menubuhkan Permodalan Nasional Berhad (PNB).
                (b)           Melancarkan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) pada tahun 1981.
                (c)           Melancarkan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) 1991.
13.          Kerajaan juga telah memperkenalkan dua dasar baru iaitu:
(a)           Dasar Penswastaan iaitu pemenindahan kepentingan pelaburan kerajaan tertentu kepada sektor swasta seperti Telekom Malaysia, Tenaga Nasional dan sebagainya.
(b)           Persyarikatan Malaysia, iaitu usaha untuk mewujudkan kerjasama erat dan berkesan antara sektor awam dan swasta bagi membangunkan negara untuk faedah bersama.
14.          Penekanan dalam sektor pertanian juga tidak diabaikan dalam program rancangan pembangunan iaitu dengan memperkenalkan Dasar Pertanian Negara yang merupakan dasar jangka panjang untuk pembangunan pertanian hingga tahun 2000.

Rancangan Malaysia Kelima

1.             Rancangan Malaysia Kelima mengutamakan strategi pembangunan negara yang bertumpu kepada perkembangan perusahaan disamping meneruskan pembangunan dalam sektor pertanian, pelancongan, perhubungan dan sebagainya.
2.             Beberapa strategi pembangunan telah disusun iaitu:
(a)           Meningkatkan peranan sektor swasta sebagai daya penggerak bagi pembangunan ekonomi.
(b)           Meningkatkan kecekapan pengurusan di kalangan agensi-agensi kerajaan.
3.             Bidang pertanian juga tidak diabaikan dengan kaedah penggunaan tanah yang baik bagi tujuan pertumbuhan ekonomi.
4.             Bagi mendapatkan sumbangan yang berkesan dalam sektor pertanian dan juga sektor perusahaan, latihan-latihan kemahiran telah digalakkan.
5.             Aspek perusahaan pembuatan diutamakan dalam Rancangan Malaysia Kelima khususnya pembuatan kereta oleh PROTON bagi pasaran dalam dan luar negara seperti Britain, New Zealand dan Singapura.
6.             Perusahaan Pelancongan turut diberi perhatian bagi menambah pendapatan negara dengan kaedah:
(a)           Pembinaan hotel dan kemudahan pelancongan oleh pihak swasta.
(b)           Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia bagi memajukan perusahaan pelancongan.
(c)           Melancarkan Tahun Melawat Malaysia 1990 dan 1994.

Kesan pelaksanaan rancangan pembangunan (1970-90)

1.             Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah membawa banyak kesan positif:
(a)           Ekonomi negara telah mengalami perubahan yang besar dengan perkembangan seimbang dalam sektor pertanian, perusahaan dan juga perkhidmatan.
(b)           Peningkatan lebih 45 peratus dalam sektor pengeksport keluaran pembuatan iaitu dari 12 peratus pada tahun 1970 kepada 60.4% pada tahun 1990.
(c)           Hak milik modal saham bumiputera meningkat dari 2.4% kepada 20.3%.
(d)           Rakyat Malaysia mengalami taraf hidup yang lebih baik dan pengagihan pendapatan yang lebih rata.
(e)           Hak milik kaum lain telah meningkat daripada 46.2% dan hak milik modal asing telah dapat dikurangkan dari 63.3% kepada 25.1%.
(f)            Pertambahan penglibatan golongan miskin dalam pembangunan negara melalui projek pembukaan tanah.

LANGKAH-LANGKAH MEMBASMI KEMISKINAN

 • Meningkatkan pengeluaran bahan pertanian dengan menyediakan kemudahan
        parit dan tali air (penanaman padi 2X setahun)
 • Memberi benih tanaman yang bermutu tinggi.
 • Proses pemasaran yang lebih cekap dengan kemudahan kredit.
 • Bantuan kewangan
 • Menggalakkan perusahaan dan perniagaan kecil.
 • Meningkatkan pengeluaran perikanan.
 • Membuka lebih banyak projek tanah – FELDA
 • Kemudahanan perkhidmatan sosial (kesihatan, bekalan air, elektrik,
        rumah kos rendah dll)
PERANAN SEKTOR EKONOMI
·                  Sektor Pertanian
·                  Sektor Perlombongan
·                  Sektor Perkilangan
·                  Sektor Perkhidmatan
·                  Sektor Pembinaan

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KETEGUHAN EKONOMI MALAYSIA UNTUK MENCAPAI STATUS MAJU

EKONOMI MALAYSIA 2020

·                  Pertambahan KDNK lapan kali ganda 1990: RM115 bilion kepada 2020 RM 920 bilion.
·                  Pendapatan perkapita empat kali ganda RM 6,180 kepada RM26,000 (2020)
·                  Sektor pembuatan menyumbang 40% kepada KDNK
·                  Sektor perkhidmatan menyumbang 50% kepada KDNK
·                  Mencapai era ‘post industrial’ selepas 2020

BAGAIMANA MENCAPAINYA?

·                  Sistem politik ekonomi dan keadilan sosial yang stabil dan cekap
·                  Membentuk Ekonomi yang berdaya saing

EKONOMI YANG BERDAYA SAING

1.       Ekonomi yang pelbagai dan seimbang
2.       Ekonomi yang tangkas dengan kekuatan sendiri.
3.       Ekonomi yang cekap teknologinya.
4.       Ekonomi yang mempunyai sistem rangkaian dan industri yang mantap dan bersepadu.
5.       Ekonomi yang menggunakan kuasa pemikiran, kemahiran dan kesungguhan serta mengusai maklumat mengenai apa yang perlu dilakukan.
6.       Ekonomi yang mempunyai daya pengeluaran yang tinggi.
7.       Ekonomi keusahawanan yang bersifat berdikari, berpandangan jauh dan berdaya usaha.
8.       Ekonomi yang berkekalan dibentuk melalui etika kerja yang boleh dipatuhi.
9.       Ekonomi yang bercirikan kadar inflasi dan kos sara hidup yang rendah.
10.    Ekonomi yang dikawal oleh disiplin yang mantapSEJARAH POLITIK MALAYSIA

TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA


1.       Selepas Jepun menyerah kalah, British datang semula ke Tanah Melayu pada 15 Ogos 1945.

2.       Kerajaan sementara ditubuhkan, dikenali sebagai dengan nama British Military Administration (BMA) atau Pentadbiran Tentera British.

3.       Pada 31 Mac 1946, Malayan Union (MU) diperkenalkan untuk menggantikan BMA.
4.       MU menyatukan 3 jenis pentadbiran yang diperkenalkan sebelum penaklukan Jepun iaitu:

(a)   Negeri-negeri Selat (Singapura, Pulau Pinang & Melaka)
(b)   Negeri-negeri Melayu Bersekutu ( Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan)
(c)  Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Perlis, Kelantan,  Johor dan
      Terengganu. 

5.       Ketiga-tiga pentadbiran ini disatukan di bawah satu pentadbiran pusat.
6.       MU terbentuk hasil tipu muslihat British melalui wakilnya, Sir Harold McMichael yang telah datang ke Tanah Melayu untuk mendapatkan persetujuan melalui ugutan dan paksaan terhadap raja-raja Melayu untuk menandatangani surat penubuhan MU.
7.       Dalam tempoh dua bulan. McMichael telah mendapatkan tanda tangan 9 orang Raja/Sultan.
8.       MU ditubuhkan pada 1 April 1956 dengan Sir Edward Gent menjadi Gabenor yang pertama.
9.       Perlembagaan MU menegaskan
 • Sesiapa yang lahir di Tanah Melayu akan menjadi warganegara secara automatik.
 • Semua warganegara mendapat hak yang sama
 • Singapura diasingkan pentadbirannya dan dijadikan Crown Colony.
 • Gabenor British sebagai Ketua MU mempunyai kuasa yang luas.
 • Kuasa raja-raja Melayu dihadkan.
10.    Orang Melayu menentang penubuhan MU.  Antara sebab penentangan:
 • Pemberian taraf warganegara kepada semua amat merugikan orang Melayu.
 • Penubuhan MU tidak dirundingkan dan dirahsiakan kepada rakyat.
 • Raja-raja diberi masa berfikir yang singkat dan dipaksa turunkan tanda-tangan.
 • Raja-raja Melayu akan kehilanagan kuasa, taraf dan martabat.
11.     Akibat daripada penentangan:
 • Orang Melayu mengadakan tunjuk perasaan beramai-ramai
 • Tercetusnya semangat nasionalisme Melayu
 • Dato’ Onn Jaafar menubuhkan Pergerakan Melayu Semenanjung (PMS) pada tahun 1946.
 • Persatuan-persatuan Melayu tubuhkan Kongres untuk menentang MU.  Kongres ini diketuai oleh Dato Onn Jaafar, kemudian membawa kepada penubuhan UMNO untuk menentang Malayan Union.
 • Raja-raja Melayu memulaukan upacara perlantinan gabenor Malayan Union.
 • Bekas pegawai British juga menentang penumbuhan Malayan Union.
 • Akhirnya, British membatalkan penubuhan Malayan Union.
12.    Reaksi kepada penentangan dan akibat penubuhan MU
 • Pada Julai 1946, satu jawatankuasa baru dibentuk British untuk merangka perlembagaan baru Tanah Melayu yang dianggotai wakil-wakil raja, wakil UMNO dan wakil British. Jawatankuasa kemukakan tiga perkara:
Ø  Kekalkan hak keistimewaan Melayu
Ø  Ketatkan hak kewarganegaraan
Ø  Mencadangkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu (PTM)
·                  British juga tubuhkan jawatankuasa perunding untuk dapatkan pandangan orang bukan melayu.
·                  Orang bukan Melayu menubuhkan Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu (AMCJA) pada 22 Disember 1946 yang dikeluarkan Tan Cheng Lok.

Perkembangan Parti Politik Seterusnya:

Ø  AMCJA kemukakam 3 prinsip:
o    Tanah Melayu bersatu termasuk Singapura
o    Kerajaan dipilih oleh rakyat
o    Permastautin tetap diberikan kerakyatan
Ø  AMCJA akan tunjuk perasaan
Ø  Tertubuh Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
Ø  PUTERA adalah gabungan:
o    Angkatan Pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam
o    Parti Kebangsaan Malaya (PKM) pimpinan Ishak Haji Mohamnad dan Dr. Burhanuddin Al Helmi
o    Abgkatan Wanita Sedar (AWAS) pimpinan Shamsiah Fakeh.
Ø  PUTERA  berhaluan kiri menentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.
Ø  Apabila Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu siap digubal, orang-orang bukan melayu membantah.
Ø  Dewan perniagaan Cina mengadkan harta, semua kedai dan perniagaan cina ditutup.
Ø  AMCJA dan PUTERA menyokong bantahan itu, kedua-duanya membentuk sebuah perikatan (Mac 1947)
Ø  Walaupun bersatu, masing-masing mementingkan kaum sendiri.
Ø  British enggan berunding dengan mereka.
Ø  British meneruskan keputusan menandatangani perjanjian dengan Raja-raja, Februari 1946. Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan.

PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

§   Terdiri daripada 9 buah negeri, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka diasingkan sebagai Crown Colony.
§   Mengandungi Majlis Perundingan Persekutuan.
§   Ahli Majlis
o    75 orang
o    Kebanyakan Melayu
o    Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
§   Pesuruhjaya Tinggi ialah Ketua Kerajaan dan Presiden Majlis Perundangan.
§   Pesuruhjaya dibantu oleh Majlis Eksekutif.
§   British kuasai pertahanan dan hal ehwal luar
§   Lebih banyak kuasa diberi kepada kerajaan negeri

§   Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah satu kemenangan bagi UMNO
o    Malayan Union dihapuskan
o    Kedaulatan Raja-raja dikekalkan
o    Hak istimewa orang Melayu dikekalkan
o    Penentuan kerakyatan dikekalkan
§   British bimbang berlaku ketegangan kaum lalu menubuhkan satu Jawatankuasa yang diwakili oleh semua kaum (1947)
§   Pengerusinya Thurasingam, Ketua Persatuan Orang-orang Ceylon.

Penentangan

§   Parto Komunis Malaya (PKM) pimpinan Lai Teck menentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.
§   PKM memberontak (1948) dan darurat diistiharkan.
§   Kerajaan mengetatkan undang-undang untuk menentang komunis.
§   PKM ditubuhkan pada tahun 1930 bertujuan menggulingkan British dan mengambil alih kuasa.

DARURAT

§   Zaman Jepun , PKM disokong oleh British menentang Jepun.
§   British menubuhkan MPAJA yang dianggotai oleh ahli PKM
§   British melatih dan melengkapi senjata kepada mereka.
§   Selepas Jepun kalah, British datang semula dan membubarkan MPAJA, tetapi PKM terus berjuang menentang British dengan melancarkan mogok.
§   British bertindak keras, mengadakan undang-undang menghadkan kegiatan Kesatuan Sekerja dan mengharamkan PKM.
§   1948, PKM di bawah Chin Peng memulakan pemberontakan bersenjata, Perang Gerila dan sebotaj untuk lumpuhkan ekonomi.

GERAKAN KOMUNIS

§   Melancarkan Perang Gerila
§   Musnahkan ladang getah, landasan keretapi, telefon, bekalan air.
§   Menyerang askar dan Balai Polis.
§   Mencari sokongan dengan menamakan pasukan Tentera Pembebasan Rakyat Malaya.
§   Tubuh Min Yuen (Pergerakan Rakyat)
§   Guna kekerasan ke atas orang ramai untuk dapat bekalan.

TINDAKAN BRITISH

 • Dapatkan bekalan askar Australia, New Zealand dan Gurkha.
 • Besarkan angkatan bersenjata, tubuhkan Special Corps (SC) dan Home Guard (Pegawai Kampung)
 • Adakan pemeriksaan di sekatan jalan raya.
 • Keluarkan kad pengenalan kepada yang berumur 12 tahun ke atas.
 • Rancangan Briggs:
  • Kumpul Penduduk terpencil untuk tinggal dalam kawasan berpagar yang dikawal.
  • Sekat hubungan orang ramai dengan komunis.
  • Catu makanan dan belian barangan secara berkupon

SIR GERALD TEMPLER

 • Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik pada 1953
 • Pengganti Sir Edward Gurney yang mati ditembak komunis pada 1951.
 • Templer membawa masuk tentera dari negara-negara Komanwel.
 • Serangan dihebatkan dan kubu komunis di bom.
 • Melawat kampung-kampung dan berceramah kepada orang ramai.
 • Menawarkan hadiah jika berjaya menangkap dan membunuh komunis.
 • Komunis yang menyerah diri juga diberi hadiah.

RUNDINGAN BALING 1955

 • Tahun 1955, Chin Peng sedia untuk berunding.
 • Tahun tersebut pilihanraya diadakan, Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri.
 • 28 – 29 Disember 1955 rundingan berlangsung di Baling, Kedah.
 • Wakil:
  • Tunku Abdul Rahman
  • David Marshal
  • Tun Tan Cheng Lock
 • Rundingan gagal kerana kerajaan enggan mengiktiraf PKM

TAMAT DARURAT

 • Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957
 • PKM tidak dapat lagi menggunakan cogankata anti British untuk mendapatkan sokongan rakyat.
 • 31 Julai 1960 darurat selama 12 tahun diistiharkan tamat.
KESAN-KESAN DARURAT

·                  Pembangunan ekonomi dan sosial di  tanah Melayu terjejas.
·                  Mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu
·                  Hubungan di antara orang Melayu dan Cina bertambah buruk
·                  PKM bertambah lemah terutama selepas rundingan Baling 1955

SEBAB-SEBAB KEGAGALAN PKM DI TANAH MELAYU

·                  Tiada sokongan rakyat dan sokongan luar
·                  Ramai ahli PKM menyerah diri kepada kerajaan
·                  Tindakan-tindakan kerajaan melemahan PKM
·                  Kekurangan kelengkapan senjata untuk menentang kerajaan
·                  Kemerdekaan Tanah Melayu turut melemahkan perjuangan PKM

PERKEMBANGAN PARTI-PARTI POLITIK

UMNO

·                  Disusun semula oleh Dato’ Onn Jaafar untuk menentang Malayan Union
·                  Dato’ Onn cuba membuka UMNO kepada orang bukan Melayu
·                  Beliau juga mencadangkam dilonggarkan syarat kerakyatan kepada orang bukan Melayu.
·                  Ramai ahli UMNO tidak bersetuju hasrat dan cadangan Dato’ Onn.
·                  Dato’ Onn meletak jawatan Presiden UMNO pada 1951 dan diganti oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al Haj.

PKTM

·                  Dato’ Onn menubuhkan Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (PKTM)
·                  PKTM tidak mendapat sokongan ramai kerana orang Melayu menyokong UMNO, dan orang cina menyokong MCA
·                  1952 Perikatan UMNO-MCA ditubuihkan menjelang pilihanraya untuk Majlis Bandar Kuala Lumpur.
·                  Perikatan UMNO-MCA bimbang PKTM akan memenangi Pilihanraya.
·                  Akhirnya Perikatan menang 9 dari 12 kerusi.
·                  Perikatan semakin mantap
·                  PKTM gagal membentuk parti pelbagai kaum kerana tidak mendapat sokongan orang Melayu dan orang Bukan Melayu.

MCA

·                  Ditubuhkan oleh Tun Tan Cheng Lock dan Leong Yeok Koh
·                  MCA bertujuan melindungi kepentingan ekonomi dan politik msayarakat cina di Tanah Melayu.
·                  MCA menunjukkan taat setia kepada kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.
·                  Berkerjasama dengan UMNO dan mendapat sokongan ramai.

MIC

·                  Ditubuhkan pada 1946, Presiden pertamanya ialah John Thivy
·                  MIC bertujuan melindungi hak-hak orang India di Tanah Melayu.
·                  Mulanya MIC menyertai AMCJA dan PKTM untuk menuntut kelonggaran syarat kewarganegaraan.
·                  Apabila Datok Onn bubarkan PKTM, MIC menyertai Perikatan pada tahun 1855.

PARTI NEGARA

·                  Setelah bubarkan PKTM, Dato’ Onn tubuhkan Parti Negara dalam bulan Februari 1954
·                  Parti ini terbuka kepada semua kaum dan kaum Melayu yang paling ramai.
·                  Tujuan:
·                  Mencapai kemerdekaan dalam tempoh lima tahun
·                  Memperjuangkan perpaduan kebangsaan
·                  Mempertahankan kedudukan raja-raja Melayu
·                  Menjadikan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi.
·                  Parti Negara mengalami kegagalan dan tidak memenagi sebarang kerusi dalam pilihanraya tahun 1955.
PAS
·                  Ditubuhkan oleh haji Ahmad Fuad bin Hassan (1951) setelah keluar dari UMNO
·                  Tujuan:
·                  Menjadikan Islam sebagai agama rasmi
·                  Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi
·                  Mengetatkan syarat-syarat kerakyatan.
·                  1956, Dr. Burhanuddin Al Helmy menjadi Presiden PAS
PARTI BURUH
·                  Dipimpin oleh Mohd Sopie bin Sheikh Ibrahim
·                  Ditubuhkan  pada 15 Mei 1957.
·                  Berhaluan kiri, mendapat sokongan daripada pekerja di bandar.
·                  Bergabung dengan Parti Rakyat menjadi Barisan Sosialis 1957
·                  Parti Rakyat pimpinan Ahmad Boestamam yang juga berhaluan kiri mendapat sokongan orang Melayu.

KE ARAH KEMERDEKAAN.

1.       Peranan Parti Perikatan
·                  Berjanji:    
-                    Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam tempuh 10 tahun
-                    Masalah kerakyatan akan dikaji semula
-                    Kedudukan Raja-raja akan terjamin
-                    Keistimewaan orang Melayu dilindungi
·                  Memenangi pilihanraya umum 1955 (51 daripada 52 kerusi)
·                  Tuanku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri dengan 10 orang Jemaah Menteri.
·                  British menguasi Kementeriaan Pertahanan dan Kewangan.
·                  Pesuruhjaya British berkuasa veto untuk menolak sebarang keputusan yang tidak dipersetujui.

2.       Misi Merdeka
·                  Bulan januari 1956, Tuanku Abdul Rahman mengetuai perwakilan ke London untuk menuntut kemerdekaan Tanah Melayu.
·                  Rombongan terdiri daripada 4 wakil Perikatan dan 4 wakil Raja.
·                  British berjanji akan memberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
·                  Dalam rundingan itu sebuah jawatankuasa ditubuhkan untuk merangka Perlembagaan Tanah Melayu.

3.       Suruhanjaya Perlembagaan
·                  Diketuai oleh Lord Reid dan dikenali sebagai Suruhajaya Reid
·                  Ahli-ahlinya ialah:
-     Sir Ivor Jennings (Britain)
-     Sir William McKell (Australia)
-     B.Malik (India)
-                    Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

·                  Perkara yang dibincangkan
-                    Kedudukan raja-raja melayu
-                    Hak istimewa orang Melayu
-                    Kepentingan kaum lain

·                  Parti Perikatan menolak Perlembagaan yang terhasil itu.
·                  Sebab-sebab di tolak
-                    Islam tidak diakui sebagai agam rasmi
-                    Membenarkan seseorang menjadi rakyat Tanah Melayu dan rakyat sebuah negara lain (2 kerakyatan serentak)
-                    Bahasa Tamil dan bahasa Cina digunakan dalam Majlis Perundangan selama 10 tahun selepas merdeka.
-                    Hak istimewa orang Melayu tidak dijamin.

·                  Sebuah jawatankuasa baru dibentuk untuk menkaji semula rang undang-undang perlembagaan itu.
·                  Tunku Abdul Rahman mengetuai perwakilan ke London.
·                  Perubahan dibuat dan Perlembagaan baru disediakan.
·                  31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman mengistiharkan kemerdekaan Tanah Melayu di Stadium Merdeka.

PERLEMBAGAAN 1957

­  Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi
­  Tanah Melayu mempunyai Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara
­  Dewan Rakyat 104 ahli dipilih setiap 5 tahun.
­  Dewan Negara 38 ahli. Sebahagian dilantik dan yang lain dipilih.
­  Ketua Negara ialah Yang Di-Pertuan Agong
­  Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri
­  Perdana Menteri membentuk Kabinet
­  Setiap Negeri mempunyai Dewan Negeri.
­  Yang lahir di Tanah Melayu selepas 31 Ogos 1957 jadi warga negara.  Yang lain boleh memohon untuk jadi warganegara
­  Bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi
­  Keistimewaan Melayu kekal seperti pemberian tanah/biasiswa
PILIHANRAYA UMUM

1.       Ahli-ahli yang dipilih dalam pilihanraya Umum 1955 terus memerintah sehingga tahun 1959.
2.       Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama.
3.       Yang Di-Pertuan Agong yang pertama ialah Tuanku Abdul Rahman (Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan)
4.       Dalam pilihanraya 1959, 104 kerusi dipertandingkan.
5.       Keputusan

Parti Perikatan
74 kerusi

Parti PAS
13 kerusi
(Kelantan & Terengganu)
Parti Sosialis
8 kerusi
(Kaw. Bandar Pulau Pinang & Selangor)
Parti Negara
1 kerusi

DETIK-DETIK KEMERDEKAAN MALAYSIA
1.       Kewujudan Sistem Ahli 1951
¨              9 tokoh tempatan dilantik menjadi ahli majlis Perundangan Persekutuan antara Dato’ Onn Jaafar, Dato Thuraisingam dan Tim HS Lee.
¨              Kesemua mereka dilantik – bertaraf Menteri.
¨              Tujuan – mendedahkan pemimpin tempatan terhadap selok belok pentadbiran negara.
¨              Semua ahli bertanggungjawab terhadap Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya kepada majlis,

2.       Pilihanraya majlis-majlis Tempatan 1951-1952
¨              Di Pulau Pinang ( 1 Disember 1951) Parti Radikal memang majoriti iaitu 6 drp 9.  Parti-parti Buruh dan UMNO turut bertanding
¨              Di KL (16 Februaru 1952) Perikatan UMNO-MCA menang majoriti 9 drp 12 kerusi, 3 kerusi lagi dimernangi oleh Parti Negara dan Bebas
¨              Di Johor Bahru, Muar dan Melaka di menangi oleh Perikatan UMNO dan MCA

3.       Pilihanraya Persekutuan Pertama 1955
¨              Berlangsung pada 27 Julai 1955
¨              Perikatan (UMNO, MCA & MIC) menang majoriti  51   drp 52 kerusi
¨              1 kerusi dimenangi oleh PAS
¨              Parti lain yang bertanding termasuklah Parti Negara, Parti Buruh dan Parti Progresif Rakyat

4.       Rombongan Merdeka 1956 ke London
¨              8 wakil Persekutuan Tanah Melayu hadir iaitu 4 wakil Raja-raja Melayu dan 4 lagi wakil Perikatan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Dipengerusikan oleh Lord Lennox Boyd.
¨              Rundingan diadakan pada 18 Januari – 8 Februari 1956 dan keputusan telah dicapai dalam rundingan tersebut iaitu:
-                    British bersetuju berikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957
-                    Mengarahkan ditubuhkan Suruhanjaya Reid untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

5.       Suruhanjaya Reid
¨              Dipengerusikan oleh Lord Reid
¨              Bersidang sebanyak 118 kali
¨              Menerima 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan dan individu
¨              Rang perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 1957 dan berkuat kuasa pada 27 Ogos 1957
¨              Bertugas untuk merangka Perlembagaan
¨              Ahli-ahli:
-     Sir Ivor Jennings (Britain)
-     Sir William McKell (Australia)
-     B.Malik (India)
-                    Hakim Abdul Hamid (Pakistan)

6.       Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
¨              Ditandatangani di Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957

7.       Pengistiharan Kemerdekaan
¨              Diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1957, di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.


CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

A.                  Struktur Kerajaan
¨              Ketua Negara iakah DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong yang dipilih oleh 9 Raja-raja Melayu dan berkhidmat selama 5 tahun atas nasihat Perdana Menteri , Majlis Raja-Raja dan kabinet .
¨              Ketua  Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik daripada parti yang mendapat sokongan majoriti dan Dewan Rakyat. Beliau akan membentuk Kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlimen.
¨              Parlimen terdiri daripada 2 dewan iairu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.  Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat dan ahli Dewan Negara dilantik iaitu 2 orang oleh setiap Dewan Perundangan Negeri dan selebihnya 16 orang dilantik oleh DYMM Agong.
¨              Di peringkat negeri, Sultan/raja/Yang Di-Pertuan  Negeri menjadi Ketua Menteri masing-masing. Manakala ketua kerajaan oleh Menteri Besar / Ketua Menteri. Ahli-ahli Majlis Perundangan Negara dipilih oleh rakyat untuk tempoh 5 tahun.

B.                  Kewarganegaraan
¨              Mereka yang telah mendapat warganegara sebelum hari merdeka.
¨              Semua yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Mjelayu pada atau selepas hari merdeka.
¨              Sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu dan telah bermaustautin selama 5 daripada 7 tahun boleh memohon menjadi warganegara sekiranya meeka mengetahui Bahasa Melayu dan bersedia mengangkat sumpah taat setia.
¨              Dua kerakyatan tidak dibenarkan kecuali bagi kerakyatan komanwel.
C.                  Lain-lain
¨              Kedudukan dan hak istimewa orang Melayu terpelihara.
¨              Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan, tetapi kebebasan beragama dibenarkan.
¨              Kebebasan bergerak, berhimpun dan bersuara tertakluk kepada batas-batas tertentu.
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA
16 SEPTEMBER 1963

27 Mei 1961, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mencadangkan penubuhan Malaysia yang terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei atas faktor keselamatan, politik dan ekonomi.

¨              Ancaman komunis di Singapura. Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew merosot pengaruhnya kerana pengaruh komunis telah meresap di sekolah-sekolah dan Kesatuan Sekerja.  Pilihanraya di Anson dan Hong Lim, calon PAP dikalahkan oleh calon pro komunis.  Tubku Abdul Rahman dan British bimbang komunis menguasai Singapura.
¨              Kemerdekaan semula wilayah yang bercantum.  Sabah, sarawak masih tanah jajahan British.  Singapura dan Brunei di bawah naungan British yang belum merdeka.  British enggan  memerdekakan negara lain kerana ancaman komunis.
¨              Faedah ekonomi serantau. Negeri kurang maju seperti Sabah dan sarawak mendapat bantuan kewangan dari pusat.  Singapura tidak dapat hidup sendiri kerana kekurangan sumber.  Semua wilayah yang terlibat ada pertalian geografi dan sejarah dengan Tanah Melayu.
¨              Keseimbangan Penduduk: Singapura mempunyai majoriti penduduk kaum cina, tanah Melayu majoriti Melayu.  Untuk meimbangakan kaum, Sabah, Sarawak dan Brunei perlu dikekalkan untuk mengekalkan majoriti Melayu.
¨              Sokongan Kerajaan British:  Menyekat ancaman komunis akan menjamin keselamatan.  Ini akan melindungi pelaburan British.

Kesimpulannya:  malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963.  Brunei tidak menyertai Malaysia makala Singapura menarik diri pada  9 Ogos 1965.
LANGKAH-LANGKAH MEREALISASIKAN MALAYSIA
1.       Mengadakan pungutan suara melalui Persatuan Parlimen Komanwel (CPA)
¨              Persidangan daerah diadakan dalam bulan Julai 1962
¨              Mencadangkan dibentuk Jawatankuasa Perunding Perpaduan Malaysia.

2.       Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Malaysia
¨              Ahli-ahli dari Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dijemput sebagai pemerhati.
¨              Tugas-tugas jawatankuasa
-                    Mengumpul dan membandingkan pendapat  dan pandangan mengenai pembentukan Malaysia.
-                    Menyebarkan keterangan mengenai cadangan Pembentukan Malaysia.
-                    Memulakan / menggalakkan perbincangan tentang  Malaysia
-                    Menggalakkan aktiviti yang boleh membantu pembentukan Malaysia

3.       Penubuhan Suruhanjaya Cobbold

4.       Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan (IGC)
¨              Pengerusi – Lord Landsdowne, Timbalan – Tun Abd Razak Husin
¨              Laporan kandungan – Hak-hak istimewa kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak perlu dipelihara.

5.       Pembentukan Pasukan PBB
¨              Rombongan PBB (diketuai oleh Michealmore) tiba untuk menyiasat pada bulan Ogos 1963.
¨              Pemerhati-pemerhati: Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina.
¨              Tugas-tugas:
-                    Menyemak pilihanraya di Sabah dan Sarawak.
-                    Semua kerja-kerja Suruhanjaya Cobbold bagi memastikan kesahihannya.
¨              Laporan:
-                    Pilihanraya dijalankan dengan baik
-                    Kerja-kerja suruhanjaya Cobbold betul dan perakuannya selaras dengan keadaan sebenar.

6.       Pengisytiharan Malaysia
¨              Perjanjian Malaysia ditanda tangani di London pada bulan Julai 1963
¨              Penyediaan Perlembagaan baru untuk Singapura, Sabah dan Sarawak
¨              Isu-isu yang diberi perhatian:
-                    Undang-undang Imigresen
-                    Persetujuan Pertahanan
-                    Pasaran bersama Malaysia
¨              Asas-asas pengistiharan:
-                    Malaysia diistiharkan secara rasmi pada 16 SEPTEMBER 1963, walaupun Indonesia dan Filipina membantah.
-                    Sejak itu BORNEO UTARA dikenali sebagai SABAH

7.       Perpisahan dengan Singapura
¨              Berpisah dengan malaysia secara rasmi pada 9 Ogos 1965

PENENTANGAN TERHADAP MALAYSIA

1.       Tentangan dari Dalam
¨              Reaksi penduduk dari parti-parti politik di Singapura, Sabah dan Sarawak.

2.       Tentangan dari luar
¨              Tentangan dari Indonesia
ü  Sikap pemerintah pemimpin Soekarno
ü  Reaksi PKI
ü  Dakwaan-dakwaan Indonesia
-                    Malaysia mengekalkan penjajahan (kuasa Inggeris) di Asia Tenggara.
-                    Malaysia bercadang mengambil alih Sumatera.
-                    Malaysia akan jatuh ke tangan orang cina dan seterusnya komunis.
-                    Borneo Utara dan Sarawak dipaksa bersatu dengan Tanah Melayu.
ü  Konfrontasi

¨              Tentangan dari Filipina
ü  Mendakwa Malaysia satu bentuk penjajahan baru
ü  Mendakwa Sabah adalah miliknya (Kesultanan Sulu)

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI  TENTANGAN
1.       Sidang Kemuncak di Tokyo antara Tunku Abdul Rahman dengan Soekarno
¨              Dalam perjalanan ke Tokyo, Tunku Abdul Rahman singgah di Manila untuk berunding dengan Presiden Macapagal.
¨              Sidang kemuncak di Manila antara ketiga-tiga pemimpin.

2.       Pembentukan Pasukan PBB
¨              Menyiasat  (memastikan sama) sama ada penduduk di Sabah dan sarawak bersetuju atau tidak menyertai Malaysia.  Jika ‘ya’.  Indonesia akan hentikan tentangannya.
¨              Menyemak kerja-kerja Suruhanjaya Cobbold.
Nota:  Indonesia dan Filipina tetap tidak mahu mengaku laporan PBB walaupun pemerhati dihantar, alasan mereka kerana mereka tidak hadir pada peringkat awal pemeriksaan.

3.       Penubuhan ‘MAPHILINDO’
PEMBENTUKAN MALAYSIA
1.       Tujuan
¨              Menghalang kegiatan komunis
¨              Menyegerakan kemerdekaan Singapura, Sabah dan sarawak.
¨              Menyeimbangkan bilangan kaum
¨              Adanya persamaan ciri-ciri budaya dan ekonomi antara negeri-negeri tersebut.
¨              Sebuah persekutuan yang lebih besar akan membawa kepada kemajuan ekonomi yang lebih baik.

2.       Suruhanjaya Cobbold
¨              British menubuhkan sebuah Suruhanjaya untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.
¨              Suruhanjaya diketuai oleh   Lord Cobbold, termasuk Dato’ Wang Pow Nee dan Tan Sri Ghazali Shafie.
¨              April 1962, mereka ke Sabah dan Sarawak menjalankan tinjauan.
¨              Di Sabah parti UNKO, USNO, Pasuk Monogum dan Persatuan Cina Sabah menyokong.
¨              Di Sarawak, parti SNAP, PANAS dan BERJASA  juga menyokong, tetapi Parti Bersatu Rakyat Sarawak menentang.
¨              Di Singapura, Perdana Menteri Lee Kuan Yew menyokong, tetapi Parti Buruh dan barisan Sosialis menentang.
¨              Bulan September 1962, Lee Kuan Yew mengadakan Rujuk Suara dan keputusannya 70% menyokong.
¨              Pada 1963, pilihanraya diadakan di Sabah dan Sarawak.  Parti yang menyokong Malaysia menang.

3.       Reaksi Brunei
¨              Di Brunei, Sultan Omar Ali menyokong, tetapi Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari menentang.
¨              Azahari mendapat sokongan daripada pemimpin Filipina dan Indonesia.
¨              Azahari menubuhkan tentera gerila di kalimantan pada 1962 dan lancarkan pemberontakan
¨              British berjaya menumpaskan pemberontakan. Azahari melarikan diri ke Indonesia.
¨              Julai 1963, Brunei menyatakan hasrat enggan menyertai Malaysia kerana:
-                    Enggan bayar cukai ke atas pendapatannya selama   10 tahun
-                    Sultan Brunei mahu dilantik sebagai Yang Di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama, tetapi tidak dipersetujui oleh Kerajaan Tanah Melayu.

4.       Penubuhan Malaysia
¨              Jawatankuasa Lord Landsdowne ditubuhkan untuk menyusun Perlembagaan Malaysia.
¨              16 September 1963 Malaysia ditubuhkan yang terdiri daripada Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan sarawak. (Singapura keluar pada 9 Ogos 1965)

PEMBENTUKAN  MALAYSIA

Cadangan Malaysia 1961

Suruhanjaya Cobbold, April 1961

Rujuk Suara Singapura, September 1962

Rombongan Bangsa-Bangsa Bersatu
Ke Sabah dan Sarawak, 1963

Brunei Menolak Cadangan Malaysia, Julai 1963Pengisytiharan Malaysia, 16 September 1963


Singapura Berpisah Dari Malaysia, Ogos 1965


PERKEMBANGAN PARTI-PARTI POLITIK
Parti Politik Melayu
1.             Sebelum Perang Dunia Kedua terdapat dua buah pertubuhan politik Melayu, iaitu:
                (a)           Kesatuan Melayu Singapura
(i)             Ditubuhkan pada tahun 1926 oleh Mohammad Eunos Abdullah.
(ii)            Memperjuangkan kedudukan istimewa orang Melayu di Negeri-negeri Selat.
(b)           Kesatuan Melayu Muda (KMM)
(i)             Ditubuhkan oleh Ibrahim  Yaacob pada tahun 1938.
(ii)            Bergerak secara radikal menentang British untuk mencapai kemerdekaan.
(iii)           Mencadangkan Tanah Melayu bercantum dengan Indonesia (Indonesia Raya).
(iv)          Diharamkan oleh pihak British dan beberapa pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan.
2.             Usaha untuk menyatukan orang Melayu di Tanah Melayu bermula sebelum perang dengan pergerakan beberapa pertubuhan sukarela seperti Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Perak dan sebagainya.
3.             Persatuan Melayu Selangor dan Kesatuan Melayu Singapura telah menganjurkan Kongres Melayu Pertama pada tahun 1939 dan menjelang 1940  sebanyak empat kongres telah diadakan.
4.             Kesedaran politik orang Melayu bertambah semasa dan selepas pendudukan Jepun dan pengenalan Malayan Union tahun 1946 telah menyatukan  orang Melayu.
5.             Perhimpunan dalam Kongres Melayu pada bulan Mac 1946 telah bersetuju membentuk sebuah parti politik Kebangsaan, iaitu Pertubuhan Kesatuan Melayu Bersatu (UMNO).
6.             UMNO pada mulakan melaksanakan sistem gabungan dan pada tahun 1949 menyusun semula organisasinya dengan mempunyai sistem cawangan, bahagian dan pusat.
7.             Parti Kebngsaan Melayu Malaya (PKMM) yang radikal telah keluar dari UMNO setelah gagal mempengaruhi ahli-ahli UMNO.
8.             PKMM bergabung dengan parti Radikal Melayu yang lain seperti AWAS, dan API untuk membentuk PUTERA pada bulan Februari 1947.
9.             PUTERA menentang perlembagaan baru bagi Tanah Melayu tetapi gagal kerana menerima tekanan daripada pihak British.
10.          Beberapa pemimpin PKMM menyertai Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menentang British secara bersenjata.
11.          Ahli-ahli parti radikal Melayu yang lain menubuhkan Parti Rakyat Malaya yang memperjuangkan ideologi sosialis tetapi gagal mendapat tempat.
12.          Tahuh 1947, Parti Hizbul Muslimim (HAMIM) ditubuhkan oleh pelajar lepasan pengajian Islam tetapi diharamkan oleh pihak British.
13.          Beberapa orang ahli HAMIM menjadi penggerak dalam Biro agama UMNO dan kemudian menubuhkan pula Persatuan Alim Ulama Se-Tanah Melayupada tahun 1951.
14.          Persatuan ini didaftarkan sebagai Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) pada tahun 1955.
15.          Pecahan daripada PAS kemudiannya melahirkan dua buah lagi parti politik Melayu berlandaskan Islam, iaitu:
                (a)           Barisan jemaah Islam Se-Malaysia (BERJASA) 1977
                (b)           HAMIM (1983)

Parti Politik Cina

1.             Persatuan Cina Malaya (Malayan Chinese Association - MCA) ditubuhkan pada tahun 1949 untuk menjaga kebajikan dan kepentingan orang Cina.
2.             MCA dipimpin oleh Tan Cheng Lock dan telah menjadi parti politik selepas menyertai Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur dan Kerajaan Tempatan tahun 1952.
3.             Parti Buruh ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1951 yang merupakan parti yang berideologi bukan perkauman.
4.             Parti Buruh ini bergabung meliputi Parti Buruh di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka membentuk Parti Buruh Se-Malaya pada tahun 1952.
5.             Tahun 1957 parti tersebut bergabung dengan Parti Rakyat Malaya sebagai Parti Barisan Sosialis.
6.             Pada tahun 1966, Barisan Sosialis berpecah kerana masalah perkauman dan kemudian menaja penubuhan Parti Keadilan Masyarakat (KEMAS).
7.             Dua buah parti kecil yang berpengaruh ialah:
                (a)           Malayan Party yang dipelopori oleh Dewan Perniagaan Cina
                (b)           Parti Radikal di Pulau Pinang yang dipimpin oleh Dr. Lim Chong Yu.
8.             Selepas memimpin Parti Radikal, Dr. Lim Chong Yu menjadi pemimpin MCA tetapi keluar dari MCA pada tahun 1959 dan menggerakkan Parti Demokrasi Bersatu (UDP) pada tahun 1962.
9.             Pada tahun 1968, Dr. Lim Chong Yu menubuhkan Parti Gerakan Rakyat Malaysia.

Parti Politik India

1.             Di kalangan kaum India, mereka telah menubuhkan Kongres India Tanah Melayu (MIC) pada tahun 1946.
2.             Tujuan MIC adalah untuk membela nasib orang India dan presiden pertamanya ialah John Thivy.
3.             Parti Progresif Perak (PPP) ditubuhkan oleh dua beradik pada tahun 1953, iaitu S.P. Seenivasagam dan D.R. Seenivasagam.
4.             Pada tahun 1956 parti ini ditukarkan kepada Parti Progresif Rakyat  untuk meluaskan pengaruhnya kepada negeri-negeri lain.
5.             Kaum India yang beragama Islam menubuhkan Parti Kongres India Muslim Malaysia (KIMMA) pada tahun 1974.
6.             Parti Tindakan Rakyat (PETIR) telah meluaskan pengaruhnya ke Tanah Melayu selepas Persekutuan Malaysia.

Parti Politik Sarawak

1.             Parti Politik Bersatu Sarawak (SUPP) ditubuhkan oleh sekumpulan orang Cina yang dipimpin oleh Ong Kee Hui pada tahun 1959.
2.             Parti Negara Sarawak (PANAS) ditubuhkan pada tahun 1960 oleh Datu Abang Mustapha.  PANAS  merupakan parti pelbagai kaum tetapi akhirnya dianggotai oleh kaum bumiputera Sarawak sahaja.
3.             Barisan Rakyat Jati  Sarawak (BERJASA) ditubuhkan pada bulan Disember 1961 oleh Datuk Tuanku Haji Bujang.
4.             Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) ditubuhkan pada tahun 1961.  Parti kaum Iban ini dipimpin oleh Stephen Kalong Ningkan.
5.             Sebuah lagi parti kaum Iban yang ditubuhkan pada tahun 1962 ialah Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) yang dipimpin oleh Temenggungb Jugah Anak Barieng.
6.             Tahun 1962, orang Cina menubuhkan Parti Cina Sarawak (SCA)  yang dianggotai oleh kaum Cina yang berpendidikan barat.
7.             Tahun 1963, PANAS, PESAKA, SNAP, BERJASA dan SCA bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak.
8.             Tahun 1967, PANAS dan BERJASA telah dibubarkan untuk membentuk Parti Bumiputera  Sarawak.
9.             Tahun 1973, Parti Bumiputera Sarawak bercantum dengan Parti PESAKA untuk menubuhkan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) yang dipimpin oleh Temenggung Jugah dan Abdul Rahman Yaacob.
10.          PBB bergabung pula dengan SUPP dan SNAP dalam Barisan Nasional.
11.          Tahun 1983, kaum Iban menubuhkan Parti Bangsa Dayak Sarawak yang diketuai oleh Leo Moggie.

Parti Politik di Sabah

1.             Bermula pada tahun 1961, apabila beberapa persatuan Kadazan menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) yang dipimpin oleh Donald Stephens.
2.             Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) yang ditubuhkan oleh Datu Mustapha Datu Harun pada tahun 1961.
3.             Tahun 1964, kaum Dusun menubuhkan Parti Kebangsaan Pasok Momogun Bersatu.
4.             Orang Cina menubuhkan Persatuan Cina Sabah (SCA).
5.             SCA, UNKO dan USNO bergabung menjadi Parti Perikatan Sabah dan berjaya memenangi pilihan raya peringkat Majlis Daerah.
6.             Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah (BERJAYA) ditubuhkan oleh Haris Salleh pada tahun 1975.
7.             Parti Bersatu Sabah (PBS) ditubuhkan oleh Joseph Pairin Kitingan pada tahun 1985.
8.             Pada tahun 1989 ditubuhkan dua buah parti lagi iaitu Parti Rakyat Sabah (PRS) dan Angkatan Keadilan Sabah (AKAR)

9 comments:

 1. Hello
  Saya pemberi pinjaman peribadi pinjaman yang memberikan pinjaman pada kadar faedah 2
  %, saya menawarkan pinjaman kepada individu dan Syarikat-syarikat atau kumpulan orang yang
  adalah dari segi kewangan down. Ia adalah satu peluang kewangan pada langkah pintu anda
  hari ini dan dapatkan gambaran yang ringkas mengenai kredit tiada.
  Terdapat banyak peluang pembiayaan dan membantu dalam semua aspek dan
  masih mengira. Tetapi ia adalah satu peluang kewangan ke ' pintu ',
  dan musim kering akan datang ke penghujungnya, dan tidak boleh ketinggalan ini unik
  peluang. Adakah anda memerlukan bantuan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk
  mengembangkan perniagaan anda? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan yang besar
  skala? Anda memerlukan pinjaman yang boleh mengubah hidup anda dan semasa anda
  kedudukan kewangan? Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk meletakkan barang-barang
  di tempat yang betul? Kemudian mencari-Cari lagi, kerana pinjaman anda adalah impian anda
  langkah pintu semalam. Perkhidmatan yang disediakan untuk individu-individu, perniagaan
  dan orang-orang perniagaan. Jumlah kredit yang tersedia dalam lingkungan $
  1,000.00 kepada AS $ 500,000,000.00 atau pilihan anda, saya memberi pinjaman untuk
  Projek, perniagaan, cukai, bil, dan banyak sebab lain, pinjaman kami
  mudah dan * menapis * untuk maklumat lanjut hubungi kami dengan

  E-mel: galvinsmartloans@gmail.com
  speedway@cash4u.com

  MEMOHON PINJAMAN
  ================================
  Name : ...................
  Kedua nama:...
  Hubungi Alamat:...
  Negara:...
  Age : ..........................
  Sex : ....................
  Nombor telefon:...
  Status:...
  Pekerjaan:...
  Jawatan:...
  pendapatan bulanan:...
  Jumlah pinjaman:...
  Tujuan pinjaman:...
  Tempoh:...
  Anda telah memohon untuk pinjaman sebelum:...
  anda faham Bahasa Inggeris:...
  BEBERAPA soalan DIJAWAB (Frequently Asked Questions) kami ada yang mudah
  Borang untuk anda masukkan untuk memohon pinjaman. isi dan hantar
  bagi saya. Permohonan ini meliputi tajuk-tajuk berikut. * Kebenaran *
  Maklumat peminjam 1 kredit.
  Apakah itu kadar faedah? Kadar faedah bergantung kepada projek ini.
  Kadar adalah 2% bulanan faedah tahunan kadar faedah yang perlu dibayar.
  2. Akan kira kredit saya? tidak
  3. Di mana anda pinjaman? Kita pinjaman dunia
  4. Berapa lamakah masa yang diambil untuk dana? Selepas menyerahkan pinjaman
  Permohonan, anda boleh mengharapkan jawapan awal yang kurang daripada 24 jam
  dan pembiayaan dalam tempoh 72-96 jam selepas menerima maklumat yang kami perlukan
  daripada anda.
  5. Apa pembayaran saya akan? Yang akan dikira untuk anda dan
  dihantar kepada anda mengikut jadual pembayaran balik bersama-sama dengan terma-terma pinjaman.
  Kami tidak sabar-sabar untuk hubungan bisnes yang kukuh dengan anda.

  Ikhlas,
  Litar lumba pinjaman

  ReplyDelete
 2. Nama saya Yusri aisyah, saya dari malaysia, sila mendengar, beberapa pemberi pinjaman di sini tidak bersedia untuk membantu anda, semua mereka hanya mahu di sini adalah untuk merobek anda wang yang diperolehi keras anda. Suami saya dan saya, mendapatkan pinjaman daripada peminjam yang berbeza dalam talian tetapi pada akhirnya, kita telah ditipu dan ditipu wang kita tanpa mendapat pinjaman kami dari syarikat-syarikat pinjaman yang berbeza dalam talian.
  Kami juga meminjam wang untuk membayar untuk pemberi pinjaman dalam talian ini tetapi pada akhirnya, kita mendapat apa-apa.
  Suami saya dan saya berada dalam hutang, dan kami tidak mempunyai sesiapa untuk lari ke tolong, perniagaan keluarga kami telah dimusnahkan dan kita di mana tidak dapat untuk mendapatkan wang untuk memenuhi perbelanjaan harian sehingga kita telah diperkenalkan kepada Puan Glory yang membantu kami dengan menawarkan kami jumlah pinjaman tidak bercagar sebanyak $ 150,000 tanpa cagaran.
  Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk mencapai Puan Glory atau mengikuti prosedur pinjaman, hubungi saya melalui e-mel saya: aisyahyu7@gmail.com
  Atau anda boleh menghantar e-mel kepada Puan Maha Suci: gloryloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Nama saya Yusri aisyah, saya dari malaysia, sila mendengar, beberapa pemberi pinjaman di sini tidak bersedia untuk membantu anda, semua mereka hanya mahu di sini adalah untuk merobek anda wang yang diperolehi keras anda. Suami saya dan saya, mendapatkan pinjaman daripada peminjam yang berbeza dalam talian tetapi pada akhirnya, kita telah ditipu dan ditipu wang kita dengan mendapatkan pinjaman kami dari syarikat-syarikat pinjaman yang berbeza dalam talian.
  Kami juga meminjam wang untuk membayar untuk pemberi pinjaman dalam talian ini tetapi pada akhirnya, kita mendapat apa-apa.
  Suami saya dan saya berada dalam hutang, dan kami tidak mempunyai sesiapa untuk lari ke tolong, perniagaan keluarga kami telah dimusnahkan dan kita di mana tidak dapat untuk mendapatkan wang untuk memenuhi perbelanjaan harian sehingga kita telah diperkenalkan kepada Puan Glory yang membantu kami dengan menawarkan kami jumlah pinjaman tidak bercagar $ 125,000 tanpa cagaran.
  Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana untuk mencapai Puan Glory atau mengikuti prosedur pinjaman, hubungi saya melalui e-mel saya: aisyahyu7@gmail.com
  Atau anda boleh menghantar e-mel kepada Puan Glory Suci: gloryloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

  pengkhususan Syarikat.
  1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
  2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.

  ReplyDelete
 5. Hello,
  Ia adalah tahun baru lagi, adakah anda dari segi kewangan ke bawah? adalah perniagaan anda menangis untuk kebangkitan semula kewangan, telah anda mendapatkan pinjaman di bank dan tangan pemberi pinjaman yang salah dan anda di mana menolak? mencari tiada lagi, Kami adalah pemberi pinjaman yang boleh dipercayai dan kami memulakan program pinjaman ini untuk membasmi kemiskinan dan mewujudkan peluang untuk keistimewaan yang kurang untuk membolehkan mereka menubuhkan sendiri dan memulihkan perniagaan mereka. untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel: gloryloanfirm@gmail.com dan mengisi borang di bawah.

  DATA PEMINJAM'S:
  1) Nama Penuh: ......... 2) Negara: ...... 3) Alamat: ......... 4) Jenis Kelamin: ..................
  5) Status Perkahwinan: ... ..... 6) Pekerjaan: .......... Number 7) Telefon: ........................... 8) Pada masa ini kedudukan di tempat kerja: .... ............ 9) Monthlyincome ...... ...................
  10) Pinjaman Tempoh: ............... 11) Tujuan Pinjaman: ............... 12) Agama: ............
  13) Tarikh lahir: ........................

  sila memohon syarikat yang sah, kejayaan anda adalah matlamat kami.

  ReplyDelete
 6. Hello semua,
  Nama saya Marcia Retnawati bandar Batan Miroto Semarang di Indonesia, saya mahu menggunakan medium ini untuk menasihati semua orang untuk memudahkan berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, jadi banyak pemberi pinjaman pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda daripada wang anda, saya memohon pinjaman kira-kira 100 juta daripada seorang wanita di Malaysia dan saya kehilangan kira-kira 6 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka meminta lagi dan lagi untuk kos, saya membayar hampir 6 juta masih saya tidak mendapat pinjaman,

  Allah kemuliaan, saya bertemu dengan seorang rakan yang baru sahaja digunakan untuk pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa sebarang tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Alicia Radu, dan saya memohon untuk 500 juta, saya fikir ia adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya dalam masa kurang daripada 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya amat gembira kerana saya telah diselamatkan daripada mendapat miskin.

  jadi saya menasihati semua penduduk di sini yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi
  Puan Alicia Radu, melalui e-mel: aliciaradu260@gmail.com

  Anda masih boleh hubungi saya jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut melalui e-mel: Marciaretnawati450@gmail.com

  sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana membaca kesaksian saya dan Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita kehidupan yang panjang dan kemakmuran

  ReplyDelete
 7. Hello, nama saya Siti Aminah dari Indonesia, sila Saya mencadangkan semua orang di sini perlu berhati-hati, kerana terdapat banyak pemberi pinjaman pinjaman palsu di internet, tetapi mereka masih orang-orang yang sebenar di syarikat pinjaman palsu. Saya telah scammed oleh 4 pemberi pinjaman pinjaman yang berbeza, saya kehilangan wang yang banyak kerana saya mencari pinjaman dari syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya telah ditangkap oleh orang kerana berada dalam hutang.

  Saya hampir berputus asa sehingga saya meminta nasihat daripada seorang rakan yang memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman pinjaman asal dan sebuah syarikat yang sangat dipercayai iaitu Ibu Alicia Radu yang mendapat pinjaman saya sebanyak 800 juta rupiah Indonesia dalam Kurang daripada 24 jam Tanpa sebarang tekanan dan pada Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%. Saya amat terkejut apabila menyemak akaun bank saya dan mendapati jumlah pinjaman saya diminta telah dipindahkan ke akaun bank saya tanpa apa-apa kelewatan atau kekecewaan jadi saya berjanji bahawa saya akan berkongsi berita baik supaya orang ramai boleh mendapatkan pinjaman mudah tanpa tekanan daripada ibu Alicia Radu

  Saya mahu anda percaya Ibu Alicia Radu dengan sepenuh hati kerana dia sangat berguna dalam hidup saya dan kehidupan kewangan saya. Anda mesti mengira diri anda sangat bertuah kerana mempunyai peluang untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika anda ingin membuat pinjaman bank, hubungi ibu Alicia Radu melalui e-mel: (aliciaradu260@gmail.com)
  Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (sitiaminah6749@gmail.com) jika anda memerlukan sebarang maklumat mengenai bagaimana saya mendapat pinjaman saya dari Ibu Alicia Radu, anda sangat hubungi saya dan saya dengan senang hati akan menjawab anda kerana anda juga boleh membantu orang lain selepas anda menerima pinjaman anda.

  ReplyDelete
 8. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia adalah seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 9. Halo,
  Nama saya Marcia Retnawati dari Batan Miroto kota Semarang di Indonesia, saya ingin menggunakan medium ini untuk memberi nasihat kepada setiap orang agar berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di sini, sehingga peminjam pinjaman di sini adalah semua penipu dan mereka hanya di sini untuk menipu anda wang saya, saya memohon pinjaman kira-kira 100 juta dari seorang wanita di Malaysia dan saya kehilangan kira-kira 6 juta tanpa mengambil pinjaman, mereka bertanya lagi dan sekali lagi untuk kos, saya membayar hampir 6 juta lagi saya tidak mendapat pinjaman,

  Allah adalah kemuliaan, saya bertemu seorang sahabat yang baru saja memohon pinjaman, dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan apa pun, jadi dia memperkenalkan saya kepada Puan Alicia Radu, dan saya memohon 500 juta, saya rasa ini adalah jenaka dan penipuan, tetapi saya mendapat pinjaman saya kurang dari 24 jam hanya 2% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada menjadi miskin.

  jadi saya nasihat semua orang di sini yang memerlukan pinjaman untuk dihubungi
  Puan Alicia Radu, melalui e-mel: aliciaradu260@gmail.com

  Anda masih boleh menghubungi saya jika anda memerlukan maklumat lanjut melalui e-mel: Marciaretnawati450@gmail.com

  sekali lagi terima kasih semua kerana membaca kesaksian saya, dan semoga Allah terus memberkati kita semua dan memberi kita hidup dan kemakmuran

  ReplyDelete